Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

ZMIANY:
2011-11-29 14:22:44: utworzono dokument

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
Numer ogłoszenia: 402244 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie , ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6195410, faks 12 6195033.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow-podgorze.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje: 1. komputer stacjonarny - 20 szt., 2.monitor LCD - 20 szt., 3.notebook typ 1 - 10 szt., 4.notebook typ 2 - 5 szt., 5.drukarka laserowa monochromatyczna - 20 szt., 6.skaner - 5 szt., 7.dyski do serwera ML350 G4P - 6 szt., 8.dyski do serwera ML350 G4P - 6 szt, 9.pamięci do serwera HP ML530G2 - 1 szt., 10.dyski do serwera IBM X3500 - 8 szt, 11.pamięci do serwera FS TX200_S3 - 1 szt, 12.dyski do serwera FS TX200_S3 - 3 szt, 13.pamięci do serwera FS RX100_S6 - 1 szt., 14.pamięci do serwera FS Primergy RX100S6,2GB- 1 szt., 15.płyty DVD-R (cake 50 szt.) - 2 szt., 16.Płyty CD-R (cake 50szt) - 2 szt., 17.myszka komputerowa - 50 szt., 18.klawiatura tradycyjna czarna - 15 szt., 19.klawiatura tradycyjna biała - 15 szt., 20.switch Gigabit Ethernet - 3 szt., 21.switch 5-port - 10 szt.,22.moduły GBIC do switcha HP ProCurve 2510g24 - 2 szt.,23.Płyty główne - 20 szt., 24. zasilacz komputerowy - 10 szt., 25.czytnik kart pamięci - 3 szt., 26.pasta termoprzewodząca - 15 szt., 27.przełącznik KVM - 2 szt., 28.listwa zasilająco-filtrująca - 30 szt., 29.pianka do ekranu - 24 szt.,30.sprężone powietrze 600ml - 20 szt., 31.karta pamięci CF - 5 szt., 32.kabel UTP - 1 szt., 33.taśma do streamerów LTO2 Ultrium2 400GB - 15 szt., 34.taśma do streamerów DAT 72 - 15 szt., 35.taśma do streamera Ultrium LTO3 800 GB - 5 szt., 36.taśma czyszcząca do streamera DAT72 - 2 szt., 37.taśma czyszcząca LTO1,2,3 - 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilością zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiący jej integralną część..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.40.00-2, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.23.70.00-9, 30.21.31.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny, na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny, na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny, na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny, na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania i podpisywania dokumentacji ofertowej jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow-podgorze.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, pok. D-20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, pok. D-20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Data składania ofert:
2011-12-08 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ_SRP_233_97_2011_P.doc 314.00 KbPlik doc
Autor: Anna Starzak
Data: 2011-11-29 14:00:00
Udostępnił: Główny Administrator
Data: 2011-11-29 14:22:44
Modyfikował(a): Główny Administrator
Data: 2011-11-29 14:22:44

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619 50 00 email: kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]