Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Prez. Adm. 1102 – 5/13/P                                                 Kraków, dn. 9 lipiec 2013 r.
 
 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
 
 
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie
 
 
Miejsce pracy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7
Oznaczenie konkursu:  Prez. Adm. 1102 – 5/13/P
Liczba stanowisk:  2 etaty
Termin konkursu:  13 sierpień 2013 r., godz. 10:00
Miejsce konkursu:  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie,
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków,
pok. D-20, paw. D
 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2012, poz. 314).
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013, poz. 427)
 
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013, poz. 662) – na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata,
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa dalej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2013 r. – bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, w pokoju D-20 lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – Prez. Adm. 1102 – 5/13/P) na adres:
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Oddział Administracyjny
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • życiorys i informację o przebiegu zatrudnienia,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 • oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 • trzy aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończenie aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożenie odpowiedniego egzaminu.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 oraz Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 30 lipca 2013 r. Lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania.
więcej
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2013-07-09
Publikujący Główny Administrator - Admin 2013-07-09 14:50
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2013-07-10 07:32

Proszę wybrać dokument z listy powyżej... 

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2010-11-24
Publikujący -
Prez. Adm. 1102 – 4/13/P                                                 Kraków, dn. 7 maj 2013 r.
 
 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
 
 
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie
 
 
Miejsce pracy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7
Oznaczenie konkursu:  Prez. Adm. 1102 – 4/13/P
Liczba stanowisk:  2 etaty
Termin konkursu:  11 czerwiec 2013 r., godz. 10:00
Miejsce konkursu:  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie,
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków,
pok. D-20, paw. D
 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037).
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.)
 
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157) – na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata,
 • ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin
 
Warunek, o którym mowa w punkcie 5 spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, tj. 5.05.2009 r., była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy powołanej wyżej odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo odbyła aplikację sądową lub prokuratorską, bądź złożyła egzamin referendarski (art. 66 ust. 2 cytowanej ustawy).
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa dalej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2013 r. – bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, w pokoju D-20 lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – Prez. Adm. 1102 – 4/13/P) na adres:
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Oddział Administracyjny
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • życiorys i informację o przebiegu zatrudnienia,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 • oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 • trzy aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończenie aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej i złożenie odpowiedniego egzaminu.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 oraz Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 28 maja 2013 r. Lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2013-05-07
Publikujący Główny Administrator - Admin 2013-05-07 12:44

Prez. Adm. 1102 – 4/13/P                                                           Kraków, dnia 28 maj 2013 r.

 

Dotyczy: Ogłoszenia z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko asystenta sędziego.

 

Komisja kwalifikacyjna, na posiedzeniu w dniu 27 maja 2013 r., z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych przez kandydatów, postanowiła o nie dopuszczeniu ich do konkursu.

 

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2013-05-28
Publikujący Główny Administrator - Admin 2013-05-28 12:20
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2013-05-28 12:38

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS NA STANOWISKO REFERENDARZA ZOSTAŁ ODWOŁANY !!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie

ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego.

 

 

Konkurs odbędzie się w dniu 08 listopada 2013 r. 18 listopada 2013 r. o godzinie 10.00 w sali K-711 (pawilon K), 

w siedzibie Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7, 31 - 547 Kraków

 

 

I.    Zgodnie z art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane
  w Polsce,
 4. ukończył 24 lata,
 5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa
  i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26 poz. 157 z późn. zm.) warunek określony w art. 149 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, spełnia osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski lub odbyła aplikację sądową lub prokuratorską, bądź złożyła egzamin referendarski.

II.  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko referendarza sądowego,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim, bądź referendarskim,
 4. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

oraz

 1. oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich,
 2. kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania, o którym mowa w pkt. I. 3.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu (z podaniem oznaczenia konkursu) należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, 31 - 547 Kraków (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym pokój D-20 - w terminie do dnia 15 października 2013 r.  22 października 2013 r.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie w dniu 25 października 2013 r. 4 listopada 2013 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie

http://www.krakow-podgorze.sr.gov.pl/, oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie tut. Sądu

 

 

 

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2013-09-24
Publikujący Główny Administrator - Admin 2013-10-10 12:25
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2013-10-21 13:41
Konkurs - Prez. Adm. 1102-6/13/P
Prez. Adm. 1102 – 6/13/P                                                                                                                        Kraków, dn. 16 Września 2013 r.
 
 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
 
 
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie
 
 
Miejsce pracy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7
Oznaczenie konkursu:  Prez. Adm. 1102 – 6/13/P
Liczba stanowisk:  1 etat
Termin konkursu:  30 października 2013 r., godz. 10:00              UWAGA - ZMIANA TERMINU!
Miejsce konkursu:  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie,
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków,
pok. D-20, paw. D
 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2012, poz. 314).
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013, poz. 427)
 
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013, poz. 662) – na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata,
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa dalej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2013 r. – bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, w pokoju D-20 lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – Prez. Adm. 1102 – 6/13/P) na adres:
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Oddział Administracyjny
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • życiorys i informację o przebiegu zatrudnienia,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 • oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 • trzy aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 oraz Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 21 października 2013 r. Lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania.
więcej
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2013-09-16
Publikujący Główny Administrator - Admin 2013-09-16 11:16
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2013-10-21 14:55

Prez. Adm. 1102-6/13/P                                     Kraków, dnia 21.10.2013 r.

 .

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego

 

          Po sprawdzeniu wymogów formalnych członkowie komisji określili listę następujących kandydatów dopuszczonych do konkursu -  w porządku alfabetycznym:

 

 

 1. Bakomska Angelika, Kraków
 2. Bieniek Anna, Lublin
 3. Bieniek Katarzyna, Jaworzno
 4. Bolkowska Anna, Tarnów
 5. Chwalik Adrian, Kazimierza Wielka
 6. Dróżdż Piotr, Miechów
 7. Dziekan Michał, Kraków
 8. Furmanek Grzegorz, Kraków
 9. Gołębiowska Joanna, Kraków
 10. Grzesiak Tadeusz, Czernichów
 11. Hipnar Sławomir, Kraków
 12. Irlik Bartłomiej, Kraków
 13. Janicki Łukasz, Klucze
 14. Jutrznia Mateusz, Kraków
 15. Kałuziński Michał, Kraków
 16. Karteczka Anna, Kocmyrzów
 17. Klimkowska Magdalena, Kraków
 18. Kolarska Agnieszka, Kraków
 19. Kolenda Jarosław, Kawęczyn
 20. Kołodziejski Konrad, Kraków
 21. Kowalska Magdalena, Kraków
 22. Leśniewska Magdalena, Żory
 23. Mastalerz Elżbieta, Tylmanowa
 24. Moćko Martyna, Starachowice
 25. Morelowska Magdalena, Kraków
 26. Mormul Jagoda, Kraków
 27. Ożóg Dawida Brzesko
 28. Pikulska Anita, Kraków
 29. Rogoż Karolina, Dąbrowa Tarnowska,
 30. Rosowska Anna, Kraków
 31. Siwek Konrad, Kraków
 32. Stachańska Magdalena, Kraków
 33. Szeląg – Dylewski Maksymilian, Kraków
 34. Szewczyk Patrycja, Kraków
 35. Trzpil Agnieszka, Górzno
 36. Wierzchucka Justyna, Kraków
 37. Wolska – Woźniak Bernadetta, Kraków
 38. Woźniak Kaja, Kraków
 39. Woźniak Mateusz, Kraków
 40. Zdechlik Katarzyna, Słomniki
 41. Ziobro Aldona, Strzyżów

 

 

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2013-10-21
Publikujący Główny Administrator - Admin 2013-10-21 14:54
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2013-10-22 08:50

Prez. Adm 1102-6/13/P                                                                                                                               Kraków, dnia 30.10.2013 r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko asystenta sędziego

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu zakwalifikowano do zatrudnienia następującego kandydata:

 

           Adrian Chwalik

 

Na listę rezerwową do zatrudnienia wpisano kandydatów:

 1. Konrad Kołodziejski
 2. Elżbieta Mastalerz
więcej
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2013-10-30
Publikujący Główny Administrator - Admin 2013-10-30 14:30
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2013-10-30 14:31

Prez. Adm. 1102-5/13/P                                     Kraków, dnia 30.07.2013 r.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego:

 

 1. Aleksandra Toporowska, zam. Kraków
 2. Robert Kielar, zam. Orzechówka
 3. Dorota Kielar, zam. Orzechówka
 4. Ewelina Knapczyk, zam. Łostówka
 5. Katarzyna Grzyb, zam. Kraków
 6. Magdalena Poznańska, zam. Kraków
 7. Bernadetta Wolska-Woźniak, zam. Kraków
 8. Anna Bolkowska, zam. Tarnów
 9. Grzegorz Gruszkowski, zam. Kraków
 10. Dariusz Biel, zam. Kraków
 11. Piotr Ściślicki , zam. Kraków
 12. Mateusz Jutrznia, zam. Kraków
 13. Kamila Pociecha-Biernot, zam. Nowy Sącz
 14. Paweł Byrczek, zam. Kraków
 15. Michał Sobol, zam. Kraków
 16. Nicholas Ghazal, zam. Kraków
 17. Kamil Wąs, zam. Olkusz
 18. Daniel Bosak , zam. Przybysławice
 19. Joanna Cerkaska , zam. Kraków
 20. Milena Kozłowska, zam. Pułtusk
 21. Elżbieta Mastalerz, zam. Tylmanowa
 22. Agnieszka Salamon, zam. Kraków
 23. Jakub Błasiak, zam. Kęty
 24. Wojciech Stefanik , zam. Kraków
 25. Barbara Krawczyk, zam. Niegosławice
 26. Ewa Feliksik, zam. Olkusz

 

Konkurs odbędzie się w wyznaczonym wcześniej terminie, w sali K-711, w pawilonie K.

 

W trakcie konkursu można mieć ze sobą kodeksy.

 

więcej
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2013-07-30
Publikujący Główny Administrator - Admin 2013-07-30 14:53
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2013-07-30 14:55

Prez. Adm 1102-5/13/P                                                                                                                               Kraków, dnia 13.08.2013 r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko asystenta sędziego

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu zakwalifikowano do zatrudniania kandydatów:

 1. Kielar Dorota
 2. Salomon Agnieszka

Na listę rezerwową do zatrudnienia wpisano kandydatów:

 1. Ściślicki Piotr
 2. Kielar Robert        
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2013-08-14
Publikujący Główny Administrator - Admin 2013-08-14 08:31
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2013-08-14 08:32

Kraków, dnia 01.04.2014r.

Prez. Adm 1102-2/14/P

 

WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO STAŻYSTY W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA – PODGÓRZA W KRAKOWIE

 

Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko stażysty w tut. Sądzie wybrała:

 

1. Biegalska Joanna

 

Komisja wyłoniła listę rezerwową kandydatów w osobach:

 1. Lebiest Michał
 2. Migda Katarzyna
 3. Gubała Agata
 4. Nastaj Anna
 5. Kamińska Iwona
 6. Krzyżek Sylwia
 7. Sygidus Agnieszka
 8. Massalska Karolina

 

Lista rezerwowa ważna jest do następnego konkursu, nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzonego konkursu.

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2014-04-02
Publikujący Główny Administrator - Admin 2014-04-02 10:20
Załączniki:
Kwestionariusz Plik zip 4.70 KB
więcej
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2016-06-03
Publikujący Główny Administrator - Admin 2016-06-03 11:35
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2016-06-03 12:24

Kraków, dnia 09.12.2014r.

 

Prez. Adm. 1102-6/14/P

 

 

 

Ogłoszenie w sprawie III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego.

 

 1. Przemysław Urban, zam. Kraków

 2. Aleksandra Ozimek zam. Kraków

 3. Mateusz Popiel zam. Kraków

 4. Małgorzata Piesowicz zam. Kraków

 5. Iwona Kołbuc zam. Ostrowiec Świętokrzyski

 6. Karol Juszka zam. Kraków

 7. Maciej Gojny zam. Rybnik

 8. Katarzyna Żydek zam. Kraków

 9. Łukasz Załupka zam. Kraków

 10. Monika Zamarło zam. Sułoszowa

   

   

   

  Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 roku o godzinie 12:00
  w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 pokój nr K-22.

                         

   

                                                                                    Prezes Sądu Rejonowego

                                                                            dla Krakowa- Podgórza w Krakowie

   

                                                                                SSR Cezary Czech-Śmiałkowski

   

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2014-12-09
Publikujący Główny Administrator - Admin 2014-12-09 15:00
Konkurs - Prez. Adm. 1102-6/14/P
Prez. Adm. 1102 – 6/14/P                                                                                       Kraków,dn. 05 listopada 2014 r.
 
 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
 
 
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie
 
 
Miejsce pracy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7
Oznaczenie konkursu:  Prez. Adm. 1102 – 6/14/P
Liczba stanowisk:  0,5 etatu
Termin konkursu:  09 grudnia 2014r., godz. 10:00
Miejsce konkursu:  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie,
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków,
pok. D-20, paw. D
 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2012, poz. 314).
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013, poz. 427)
 
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013, poz. 662) – na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata,
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa dalej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2014 r. – bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, w pokoju D-20 lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – Prez. Adm. 1102 – 6/14/P) na adres:
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Oddział Administracyjny
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • życiorys i informację o przebiegu zatrudnienia,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 • oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 • trzy aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 oraz Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 28 listopada 2014 r. Lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2014-11-05
Publikujący Główny Administrator - Admin 2014-11-05 11:22

Kraków, dnia 01.12.2014r.

Prez. Adm. 1102-6/14/P

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie w dniu 9 grudnia 2014 roku.

 

Po sprawdzeniu wymogów formalnych członkowie komisji określili listę następujących kandydatów zakwalifikowanych do konkursu.

 

 1. Magdalena Maciejewska zam. Kraków;
 2. Paweł Smolec zam. Andrychów;
 3. Aleksandra Ozimek zam. Kraków;
 4. Marta Ornowska zam. Kraków;
 5. Iwona Kołbuc zam. Ostrowiec Świętokrzyski;
 6. Ewa Machowska zam. Kraków;
 7. Katarzyna Goławska zam. Rybnik;
 8. Maciej Gojny zam. Rybnik;
 9. Ismena Sulimska zam. Kraków;
 10. Magdalena Krzysztoforska zam. Alwernia;
 11. Dawid Wieczorek zam. Paczkowo;
 12. Agnieszka Smagacz zam. Kraków;
 13. Klaudia Pabiasz zam. Częstochowa;
 14. Daria Barnat zam. Kraków;
 15. Monika Zamarło zam. Sułoszowa;
 16. Wojciech Godniak zam. Kraków;
 17. Renata Sutor zam. Rabka Zdrój;
 18. Łukasz Kołtuniak zam. Wodzisław Śląski;
 19. Karol Juszka zam. Kraków;
 20. Katarzyna Żydek zam. Kraków;
 21. Paulina Nawalany zam. Wieliczka;
 22. Łukasz Załupka zam. Kraków;
 23. Konrad Wójcik zam. Kraków;
 24. Sławomir Szlósarczyk zam. Dobczyce;
 25. Jarosław Wroński zam. Tarnów;
 26. Mateusz Popiel zam. Kraków;
 27. Małgorzata Piesowicz zam. Kraków;
 28. Joanna Stachoń-Burtek zam. Zakopane;
 29. Przemysław Urban, zam. Kraków;
 30. Izabela Starzyk zam. Kraków;

 

Konkurs odbędzie się w dniu 9 grudnia 2014 roku w budynku Sądu Okręgowego
w Krakowie  ul. Przy Rondzie 7 sala K-22 o godzinie 10:00.

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2014-12-01
Publikujący Główny Administrator - Admin 2014-12-01 14:40
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2014-12-02 08:53

Kraków, dnia 16.12.2014r.

Prez. Adm. 1102-6/14/P

 

 

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Podgórza w Krakowie

z dnia 16 grudnia 2014 roku.

 

 

      1. Zakwalifikowano do zatrudnienia:

           

         p. Aleksandrę Ozimek z łączną liczbą punków  43pkt.

 

      2. Na listę rezerwową zakwalifikowane zostały następujące osoby:

         

 

1. Przemysław Urban, zam. Kraków z łączną liczbą punktów  42,5pkt;

2. Mateusz Popiel zam. Kraków z łączną liczbą punktów  41,5 pkt;

3. Maciej Gojny zam. Rybnik z łączną liczbą punktów  39 pkt;

4. Katarzyna Żydek zam. Kraków z łączną liczbą punktów  39 pkt;

5. Iwona Kołbuc zam. Ostrowiec Świętokrzyski z łączną liczbą punktów  36 pkt;

6. Małgorzata Piesowicz zam. Kraków z łączną liczbą punktów  35 pkt;

7. Karol Juszka zam. Kraków z łączną liczbą punktów  33,5 pkt;

 8. Monika Zamarło zam. Sułoszowa z łączną liczbą punktów  31,5 pkt

 

 

                                                                                  Prezes Sądu Rejonowego

                                                                          dla Krakowa- Podgórza w Krakowie

 

                                                                              SSR Cezary Czech-Śmiałkowski

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2014-12-17
Publikujący Główny Administrator - Admin 2014-12-17 10:00
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2014-12-17 10:02

Kraków, dnia 17.03.2014r.

Prez. Adm. 1102-2/14/P

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie

 1. Biegalska Joanna zam. Kraków
 2. Budzioch Klaudia zam. Szczepanów
 3. Czub Angelika zam. Kraków
 4. Gas Ilona zam. Wawrzeńczyce
 5. Głuszek Anna zam. Tenczynek
 6. Grodowska Agnieszka zam. Kraków
 7. Gubała Agata zam. Kraków
 8. Iglar Joanna zam. Frydman
 9. Jakobus Magdalena zam. Kraków
 10. Kamińska Iwona zam. Chrzanów
 11. Kaspruk Marzena zam. Tokarnia
 12. Klaja Beata zam. Kraków
 13. Kogut Anna zam. Dąbrowa Tarnowska
 14. Krzak Witold zam. Dąbrowa Tarnowska
 15. Krzyżek Sylwia zam. Miechów
 16. Kuciel Sylwia zam. Trzebinia
 17. Kuczek Lucyna zam. Kraków
 18. Lebiest Michał zam. Kraków
 19. Liszka Mateusz zam. Lubliniec
 20. Massalska Karolina zam. Miechów
 21. Migda Katarzyna zam. Kraków
 22. Miklasiński Robert zam. Kraków
 23. Nastaj Anna zam. Kraków
 24. Rakoczy Anna zam. Myślenice
 25. Sołtys Karolina zam. Dąbrowa Tarnowska
 26. Sygidus Agnieszka zam. Kraków
 27. Szafraniec Anna zam. Kraków
 28. Szczotkowska Aleksandra zam. Myślenice
 29. Turek-Ciapa Jolanta zam. Kraków
 30. Wiśniewska Weronika zam. Tarnów
 31. Woźniak Kaja zam. Kraków
 32. Zacharewicz Łukasz zam. Kraków
 33. Żochowska Małgorzata zam. Kraków

 

            Osoby, które zostały zakwalifikowane do następnego etapu proszone są o stawienie się w dniu 25 marca 2014 roku w pokoju D-27, w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza
w Krakowie, przy ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie, w następującym porządku:

 

- 1 – 6             o godz. 9:00

- 7 – 12           o godz. 9:30

- 13 – 18         o godz. 10:00

- 19 – 24         o godz. 10:30

- 25 – 30         o godz. 11:00

- 31 – 33         o godz. 11:30

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2014-03-17
Publikujący - 2014-03-17 14:32
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2014-03-17 14:47

Kraków, dnia 25.03.2014r.

Prez. Adm. 1102-2/14/P

 

Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

 

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 25 marca 2014 roku po przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności kandydatów uchwaliła, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:  

 

1.      Lebiest Michał 10 pkt

2.      Biegalska Joanna 9,5 pkt

3.      Migda Katarzyna 9 pkt

4.      Gubała Agata 8,5 pkt

5.      Nastaj Anna 7,5 pkt

6.      Kamińska Iwona 7 pkt

7.      Krzyżek Sylwia 6,5 pkt

8.      Sygidus Agnieszka 6 pkt

9.      Massalska Karolina 6 pkt

 

Osoby, które zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu proszone są
o stawienie się w dniu 1 kwietnia 2014 roku o godz. 10:00 w pokoju D-23 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie.

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2014-03-25
Publikujący Główny Administrator - Admin 2014-03-25 14:25

Kraków 2015-04-27

 

Prez. Adm. 111 – 2/15/P

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza Krakowie:

 

 1. Argasińska Barbara  zam. Kraków
 2. Baczyńska Aleksandra   zam. Rzeszów
 3. Birówka Monika  zam. Skawina
 4. Buczek Agnieszka   zam. Miechów
 5. Budzioch Klaudia   zam. Szczepanów
 6. Czekaj Agata   zam. Zabrze
 7. Czerwik Urszula  zam. Słomniki
 8. Dorynek Agnieszka  zam. Kraków
 9. Dukat Monika  zam. Kocmyrzów
 10. Flak Natalia  zam. Lubliniec
 11. Frasik Anna  zam. Kraków
 12. Gąska Mariusz  zam. Kalwaria Zebrzydowska
 13. Gubała Paweł   zam. Kraków
 14. Guzik Magdalena  zam. Miejsce Piastowe
 15. Guzik Paweł zam. Słomniki
 16. Guzik Sylwia   zam. Miejsce Piastowe
 17. Jamrozik Grzegorz  zam. Jaworzno
 18. Jurczyńska Magdalena  zam. Kraków
 19. Kaus-Jankowska Magdalena  zam. Kraków
 20. Kmieciak Agnieszka  zam. Igołomia
 21. Kowalczyk Katarzyna  zam. Krzeszowice
 22. Kozioł Weronika  zam. Kraków
 23. Krakowska Anna  zam. Brzesko
 24. Krawczyk Szymon   zam. Kraków
 25. Krok Agnieszka  zam. Kraków
 26. Krupadziorow Olga  zam. Kraków
 27. Kuczek Lucyna  zam. Kraków
 28. Kurnik Izabela  zam. Alwernia
 29. Ładyga Kinga  zam. Kraków
 30. Massalska Karolina  zam. Miechów
 31. Maśloch Kamila   zam. Kraków
 32. Mazurek Katarzyna  zam. Szczawa
 33. Myszkowska Martyna  zam. Mielec
 34. Nota Lazar   zam. Kielce
 35. Okoń Katarzyna  zam. Kraków
 36. Piechowicz Justyna   zam. Lusina
 37. Polek Ewelina  zam. Dobczyce
 38. Radomska Aneta  zam. Przysietnica
 39. Rakoczy-Tabor Anna  zam. Myślenice
 40. Rylewicz Joanna  zam. Kraków
 41. Sobelga Joanna  zam. Kraków
 42. Sordyl Anna  zam. Kraków
 43. Szczotkowska Aleksandra  zam. Jawornik
 44. Szostak Jolanta  zam. Kraków
 45. Szwajca Beata   zam.  Brończyce
 46. Wilk Dorota  zam. Prandocin
 47. Wójcik Dagmara   zam. Kraków
 48. Wójcik Ewelina  zam. Kraków
 49. Wójtowicz Marzena  zam. Kraków
 50. Wróżek Diana  zam. Kraków
 51. Zuchowicz Magdalena  zam. Jędrzejów
 52. Zyznawska Karolina  zam. Miechów
 53. Żurecka Anna  zam. Kępno

 

Osoby, które zostały zakwalifikowane do II etapu proszone są o stawienie się w dniu 11 maja 2015r. w pokoju D-20 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 w następującym porządku :

 

1 – 10           o godz.  9:00

11-20            o godz.  9:30

21-30            o godz. 10:00

31-40            o godz. 10:30

41-50            o godz. 11:00

51-53            o godz. 11:30

 

                                                                                       Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                dla Krakowa- Podgórza w Krakowie

 

                                                                                                 mgr Anna Starzak

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2015-04-28
Publikujący Główny Administrator - Admin 2015-04-28 10:56
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2015-04-28 10:57

Kraków, dnia 12.05.2015r.

Prez. Adm. 111-2/15/P

 

Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie.

 

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 11 maja 2015 roku po przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności kandydatów uchwaliła, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:  

 

 1. Zuchowicz Magdalena 10 pkt

 2. Sobelga Joanna 10 pkt

 3. Rakoczy-Tabor Anna 10 pkt

 4. Radomska Aneta 10 pkt

 5. Polek Ewelina 10 pkt

 6. Frasik Anna 10 pkt

 7. Argasińska Barbara 10 pkt

 8. Piechowicz Justyna 9,5 pkt

 9. Mazurek Katarzyna 9,5 pkt

 10. Kuczek Lucyna 9,5 pkt

 11. Budzioch Klaudia 9,5 pkt

 12. Kurnik Izabela 9 pkt

 13. Krupadziorow Olga 9 pkt.

 14. Krawczyk Szymon 9 pkt

 15. Gąska Mariusz 9 pkt.

 16. Wójtowicz Marzena 8 pkt.

 17. Wilk Dorota 8 pkt

 18. Szwajca Beata 8 pkt

 19. Sordyl Anna 8 pkt

 20. Rylewicz Joanna 8 pkt

 21. Kozioł Weronika 8 pkt

Osoby, które zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu proszone są
o stawienie się w dniu 20 maja 2015 roku w pokoju D-44 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie  w następującym porządku:

- o godzinie 10.00 kandydaci od nr 1-5

- o godzinie 11.00 kandydaci od nr 6-10

- o godzinie 11.30 kandydaci od nr 11-15

- o godzinie 12. 00 kandydaci od nr 16-21

 

 

         Dyrektor

Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza

mgr Anna Starzak

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2015-05-12
Publikujący Główny Administrator - Admin 2015-05-12 13:28
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2015-05-12 13:31
Adm.P.-111-2/16                                                                                                              Kraków, dnia 24.10.2016r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
W konkursie na stanowisko Referendarza Sądowego wzięli udział następujący kandydaci:
 
 
 
 1. Błaśkiewicz Małgorzata
 2. Bożek Adrian
 3. Czubak Alicja
 4. Domoń Agnieszka
 5. Hajdus Martyna
 6. Iwański Mikołaj
 7. Kapralski Paweł
 8. Karcz – Ryszka Joanna
 9. Kleszcz Arleta
 10. Kołodziejski Konrad
 11. Konieczny Jacek
 12. Konieczny Jan
 13. Krasnopolski Grzegorz
 14. Krawczyk Barbara
 15. Kumańska Karolina
 16. Marszałek Joanna
 17. Misiorek Marcin
 18. Nowak Aneta
 19. Pena Agnieszka
 20. Pociecha – Biernot Kamila
 21. Poznańska Magdalena
 22. Sasulska Monika
 23. Sobol Michał
 24. Sołdek – Gogół Edyta
 25. Szczegodzińska Anna
 26. Toporowska Aleksandra
 27. Trzyszczyk Anna
 28. Wójcicka – Owsianka Agnieszka
 29. Wójtowicz Marek
 30. Wroński Grzegorz
 31. Zieliński Radosław

 
Do zatrudnienia na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie wybrana została Pani Arleta Kleszcz uzyskując 46 punktów.
 
      Ponadto wyłoniono rezerwową listę kandydatów:
 
1.         Marszałek Joanna 45 punktów
2.         Wójtowicz Marek 45 punktów
3.         Iwański Mikołaj 44 punkty
4.         Wroński Grzegorz 44 punkty
5.         Kumańska Karolina 42 punkty
 
Wyniki poszczególnych kandydatów przedstawiają się następująco:
 
   test kazus
z prawa cywilnego
kazus wieczysto-księgowy razem
1.      Błaśkiewicz Małgorzata 31 4,5 6 41,5
2.     Bożek Adrian 31 5 4 40
3.     Czubak Alicja 29 4,5 2 35,5
4.     Domoń Agnieszka 29 4,5 5 38,5
5.     Hajdus Martyna 27 4,5 2 33,5
6.     Iwański Mikołaj 33 5 6 44
7.     Kapralski Paweł 30 4,5 2 36,5
8.     Karcz – Ryszka Joanna 20 3,5 5 28,5
9.     Kleszcz Arleta 35 6 5 46
10.  Kołodziejski Konrad 31 5,5 2 38,5
11.  Konieczny Jacek 32 3 5 40
12.  Konieczny Jan 30 5,5 5 40,5
13.  Krasnopolski Grzegorz 27 5,5 1 33,5
14.  Krawczyk Barbara 27 5 4 36
15.  Kumańska Karolina 32 5 5 42
16.  Marszałek Joanna 33 6 6 45
17.  Misiorek Marcin 30 4,5 5 39,5
18.  Nowak Aneta 27 5 6 38
19.  Pena Agnieszka 22 3,5 3 28,5
20.  Pociecha – Biernot Kamila 23 5 1 29
21.  Poznańska Magdalena 28 4,5 0 32,5
22.   Sasulska Monika 30 5 5 40
23.  Sobol Michał 31 5 5 41
24.  Sołdek – Gogół Edyta 24 5 5 34
25.  Szczegodzińska Anna 29 4 4 37
26.  Toporowska Aleksandra 28 4,5 1 33,5
27.  Trzyszczyk Anna 28 4 6 38
28.  Wójcicka–Owsianka Agnieszka 18 2,5 1 21,5
29.  Wójtowicz Marek 34 5 6 45
30.  Wroński Grzegorz 33 5 6 44
31.  Zieliński Radosław 30 5 2 37

Prezes Sądu Rejonowego
dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
                            SSR Cezary Czech-Śmiałkowski
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
WytworzyłSSR Cezary Czech-Śmiałkowski - Sędzia2016-10-24
Publikujący Główny Administrator - Admin 2016-10-24 17:30
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2016-10-24 17:33
Kraków, dnia 02.12.2016r.
Adm. P.- 111-3/16
 
Lista osób zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie w dniu 13 grudnia 2016 roku.
 
Po sprawdzeniu wymogów formalnych członkowie komisji określili listę następujących kandydatów zakwalifikowanych do konkursu.
 
 1. Berniak Maciej
 2. Biernacki Jakub
 3. Ciernia Wojciech
 4. Czajka Małgorzata
 5. Czuchaj Dominika
 6. Dąbrowska Ewelina
 7. Drąg Piotr
 8. Gawrońska-Jamróz Anna
 9. Głownia Aleksandra
 10. Gontarz Agnieszka
 11. Gruszka Michał
 12. Gurgul Sylwia
 13. Janus Renata
 14. Jopek Magdalena
 15. Kiljański Jędrzej
 16. Kowalczyk Dominik
 17. Kubiczek Katarzyna
 18. Kułak Justyna
 19. Lempart Aleksandra
 20. Łanoszka Anna
 21. Marek Paweł
 22. Mordal Mateusz
 23. Mucha Sara
 24. Nauka Karolina
 25. Nowak Anna
 26. Noworyta Aleksander
 27. Pecko Piotr
 28. Piech Dawid
 29. Polak Maciej
 30. Pytka Teresa
 31. Skalny Edyta
 32. Smolec Paweł
 33. Sroka Jakub
 34. Stachoń-Burtek Joanna
 35. Szałańska Patrycja
 36. Szymanik-Iwańska Karolina
 37. Wawrzyniak Aleksandra
 38. Wiśniowska Emilia
 39. Wojtusik Wioleta
 40. Wrona Anna
 41. Wróżek Diana
 42. Zdzińska Karolina
   
   
   
  Konkurs odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 roku w budynku Sądu Okręgowego
  w Krakowie  ul. Przy Rondzie 7, sala 711 pawilon K (VII piętro) o godzinie 10:00.

   
  Kandydat winien posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 
                                                          
                                                                                      Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                        dla Krakowa- Podgórza
 
                                                                                  SSR Cezary Czech-Śmiałkowski
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
WytworzyłSSR Cezary Czech-Śmiałkowski - Sędzia2016-12-02
Publikujący Główny Administrator - Admin 2016-12-02 14:58
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2016-12-02 14:59

Adm.P.  111-2/17                                                                               Kraków,dn. 09 maja 2017 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO INFORMATYKASąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko informatyka.


Planowana liczba osób do przyjęcia na staż urzędniczy – 1

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze – 2800,00 brutto

 

Zakres zadań na stanowisku informatyka:

• administracja i nadzór nad systemami MS Windows,
• instalacja, aktualizacja i konfiguracja oprogramowania,
• opieka nad sprzętem komputerowym,
• nadzór nad pracą serwerów,
• nadzór sieci komputerowej,
• pomoc użytkownikom w obsłudze oprogramowania,
• wykonywanie drobnych prac konserwatorskich
• inne czynności zlecone przez przełożonych.

 Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na informatyka:

• wykształcenie wyższe kierunkowe  - co najmniej studia pierwszego stopnia i tytuł zawodowy,
• zdolność do czynności prawnych,
• nieposzlakowana opinia,
• niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• nie prowadzone jest przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku informatyka,
• wysoki poziom kultury osobistej, budzi zaufanie, jest odpowiedzialny, odporny na stres, posiada zdolności analityczne,
• umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, zdolność komunikowania się ustnie 
i pisemnie,

Dodatkowe wymagania od kandydata na informatyka:

• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
• dobra znajomość podstaw: budowy, obsługi, napraw i konfiguracji sprzętu komputerowego,
• sieci LAN, WAN,
• dobra znajomość środowiska MS Windows, MS SQL,
• dobra znajomość systemów: NKW, Currenda, OrCom.
• dobra znajomość pakietów biurowych Microsoft Office, programów antywirusowych,
• doświadczenie zawodowe: w zawodzie informatyka lub jako pracownik helpdesku,
• doświadczenie w pracy w sądownictwie (praca na umowy zlecenie lub zastępstwo).

Dokumenty wymagane od kandydata:

• podanie o pracę
• CV z informacją o przebiegu zatrudnienia
• oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
• oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o jej zawieszeniu,
• kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,
• kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy (pobierz formularz z menu poniżej),
• kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie.

Termin składania ofert: do dnia 26 maja 2017 r.


Oferty pracy należy składać do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój D-20 lub listownie (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Oferta powinna zawierać oznaczenie konkursu: „Konkurs – Adm.P. 111-2/17".

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu wraz z podaniem miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu będzie dostępna w dniu 2 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie www.krakow-podgorze.sr.gov.pl.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Konkurs składa się z trzech etapów:

 Etap pierwszy – wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 Etap drugi – test wiedzy z zakresu informatyki i praktyczny sprawdzian umiejętności,
 Etap  trzeci– rozmowa kwalifikacyjna.

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2017-05-09
Publikujący - 2017-05-09 00:00
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2017-05-09 12:52
Adm.P.  111-4/17                                                                                                   Kraków, dn. 01.09.2017r.


                              OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO INFORMATYKA


Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko informatyka.

Planowana liczba osób do przyjęcia na staż urzędniczy – 1

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze – 3.000,00 brutto

 
Zakres zadań na stanowisku informatyka:
• administracja i nadzór nad systemami MS Windows,
• instalacja, aktualizacja i konfiguracja oprogramowania,
• opieka nad sprzętem komputerowym,
• nadzór nad pracą serwerów,
• nadzór sieci komputerowej,
• pomoc użytkownikom w obsłudze oprogramowania,
• wykonywanie drobnych prac konserwatorskich
• inne czynności zlecone przez przełożonych.

 Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na informatyka:
• wykształcenie wyższe kierunkowe  - co najmniej studia pierwszego stopnia i tytuł zawodowy,
• zdolność do czynności prawnych,
• nieposzlakowana opinia,
• niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• nie prowadzone jest przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku informatyka,
• wysoki poziom kultury osobistej, budzi zaufanie, jest odpowiedzialny, odporny na stres, posiada zdolności analityczne,
• umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, zdolność komunikowania się ustnie 
i pisemnie,

Dodatkowe wymagania od kandydata na informatyka:
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
• dobra znajomość podstaw: budowy, obsługi, napraw i konfiguracji sprzętu komputerowego,
• sieci LAN, WAN,
• dobra znajomość środowiska MS Windows, MS SQL,
• dobra znajomość systemów: NKW, Currenda, OrCom.
• dobra znajomość pakietów biurowych Microsoft Office, programów antywirusowych,
• doświadczenie zawodowe: w zawodzie informatyka lub jako pracownik helpdesku,
• doświadczenie w pracy w sądownictwie (praca na umowy zlecenie lub zastępstwo).

Dokumenty wymagane od kandydata:
• podanie o pracę
• CV z informacją o przebiegu zatrudnienia
• oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
• oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o jej zawieszeniu,
• kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,
• kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy (pobierz formularz z menu poniżej),
• kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie.

Termin składania ofert: do dnia 22 września 2017 r.

Oferty pracy należy składać do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój D-20 lub listownie (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Oferta powinna zawierać oznaczenie konkursu: „Konkurs – Adm.P. 111-4/17".
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu wraz z podaniem miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu będzie dostępna w dniu 29 września 2017 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie www.krakow-podgorze.sr.gov.pl.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Konkurs składa się z trzech etapów:
 Etap pierwszy – wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 Etap drugi – test wiedzy z zakresu informatyki i praktyczny sprawdzian umiejętności,
 Etap  trzeci– rozmowa kwalifikacyjna.

 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2017-09-01
Publikujący Główny Administrator - Admin 2017-09-01 10:51
Kraków, dnia 20.12.2017r.
Adm.P.-111-5/17
Wyniki konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
ogłoszonego w dniu 8 grudnia 2017 roku.
Komisja konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko stażysty w tut. Sądzie wybrała:
1/ . Filipowicz Kamila
2/.  Grzelec Żaneta
Komisja wyłoniła listę rezerwową kandydatów w osobach:
1. Grabowska Natalia
2. Gorczyca Bartosz
3. Mizgała Martyna
4. Podwyszyński Bartosz
5. Drożdżal Bartłomiej
6. Krupadziorow Olga
7. Lubasińska Agnieszka
8. Herbutowicz Kinga
9. Zbróg Karolina
10. Flankowska Natalia
11. Świątek Wirginia
12. Opiłka Katarzyna

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż
12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu..
                                                                                                  Dyrektor
                                                                         Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza
 
                                                                                          mgr Anna Starzak
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2017-12-21
Publikujący Główny Administrator - Admin 2017-12-21 13:43
Konkurs Adm.P. - 111-2/17

Mając na uwadze to, iż na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, Komisja konkursowa stwierdziła nieważność procedury konkursowej na stanowisko informatyka.
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2017-06-02
Publikujący Główny Administrator - Admin 2017-06-02 14:33
 Konkurs – Adm.P.- 111-3/16                                               Kraków, dnia 02.11.2016r.
 
 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
  
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie
 
 
Miejsce pracy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7
Oznaczenie konkursu:  Adm.P.-111-3/16
Liczba stanowisk:  1 etat
Termin konkursu:  13 grudzień 2016r., godz. 10:00
Miejsce konkursu:  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie,
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków,
sala 711 pawilon K (nowy budynek)
 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013.1228).
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 j.t. z późn. zm.)
 
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata,
Termin składania ofert:
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa poniżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2016 r. – bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, w pokoju D-20 lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – Adm.P.-111-3/16) na adres:
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Oddział Administracyjny
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w RP na podstawie odrębnych przepisów
 • oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  .
  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
   
  Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 oraz Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 2 grudnia 2016r.
      Lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów.
 
                                                                                              Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                              dla Krakowa- Podgórza
                                                                                        SSR Cezary Czech-Śmiałkowski
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
WytworzyłSSR Cezary Czech-Śmiałkowski - Sędzia2016-11-02
Publikujący Główny Administrator - Admin 2016-11-02 13:16
                                                                                               Kraków, dnia 12.01.2018r.


Adm.P.-111-6/17


Wyniki konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa- Podgórza w Krakowie

Komisja konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko stażysty-informatyka  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie wybrała:

1 .  Kamionka Michał

Komisja wyłoniła listę rezerwową kandydatów w osobach (kolejność alfabetyczna):
 
 1. Przemysław Krawiec
 2. Jakub Krekora
 3. Artur Nowak
 4. Marek Włodarczyk
 5. Norbert Wroński
 6. Krzysztof Zuwała

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż
12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

                                                                                                  Dyrektor
                                                                         Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza
 
                                                                                          mgr Anna Starzak
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
WytworzyłGrzegorz Ichniowski - Kierownik Oddziału Informatycznego2018-01-12
Publikujący Główny Administrator - Admin 2018-01-12 14:56
Dyrektor Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko stażysty - informatyka.

Planowana liczba osób do przyjęcia na staż urzędniczy - 1
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze - 3000,00 brutto

 

Stażysta - Informatyk

Miejsce pracy: Kraków
Region: małopolskie
Numer referencyjny: Adm.P.-111-6/17

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU INFORMATYKA:

OBOWIĄZKI OGÓLNE.

 • Bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących powierzonego stanowiska pracy.
 • Sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu czynności.
 • Organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań.
 • Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 • Właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą.
 • Bezwzględne przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej i państwowej.

OBOWIĄZKI SZEGÓŁOWE.

 • Wykonywanie zadań Informatyka, w tym min.:
  • Administrowanie i nadzór nad systemami MS Windows,
  • Instalacja, aktualizacja i konfiguracja oprogramowania,
  • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych (sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia drukujące),
  • Nadzór nad naprawami i konserwacją urządzeń technicznych,
  • Nadzór sieci komputerowej,
  • Pomoc użytkownikom w obsłudze oprogramowania oraz sprzętu biurowego,
 • Inne polecenia zlecone przez Kierownika.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE::

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe - co najmniej studia pierwszego stopnia i tytuł zawodowy.
 • Zdolność do czynności prawnych.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 • Nieprowadzone jest przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku informatyka.
 • Wysoki poziom kultury osobistej, odpowiedzialność, odporność na stres, zdolności analityczne.
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, zdolność komunikowania się ustnie i pisemnie.

DODATKOWE WYMAGANIA OD KANDYDATA:

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej.
 • Dobra znajomość podstaw: budowy, obsługi, napraw i konfiguracji sprzętu komputerowego, sieci LAN, WAN.
 • Dobra znajomość środowiska MS Windows, MS SQL.
 • Dobra znajomość pakietów biurowych Microsoft Office, programów antywirusowych,
 • Doświadczenie zawodowe: w zawodzie informatyka lub jako pracownik helpdesku,
 • Doświadczenie w pracy w sądownictwie (praca na umowy zlecenie lub zastępstwo).

Z naszej strony oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Stałe godziny pracy 7:00-8:00 do 15:00-16:00
 • Zdobycie cennego doświadczenia.
 • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę.
 • Trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 • Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej.
 • Perspektywę zatrudnienia na etat.

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA:

 • Podanie.
 • CV z informacją o przebiegu zatrudnienia.
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.
 • Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy (pobierz formularz z menu poniżej).
 • Kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie.

Termin składania ofert: do 15 grudnia 2017 roku.

Kandydat na stanowisko Informatyka oprócz zgłoszenia internetowego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. Oferty pracy należy składać do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie mieszczącego się przy ul. Przy Rondzie 7 w pokoju D-20 lub listownie z podaniem oznaczenia konkursu "Konkurs na stanowisko stażysty Adm. P-111-6/17” na adres:

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7, 31-574 Kraków
z dopiskiem:

(za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Oferta powinna zawierać oznaczenie konkursu: „Konkurs Adm.P-111-6/17”

Oferty otrzymane po terminie nic będą rozpatrywane.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu wraz z podaniem miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu będzie dostępna w dniu 22 grudnia 2017 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie www.krakow-podgorze.sr.gov.pl.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
drugi etap - test wiedzy z zakresu informatyki i praktyczny sprawdzian umiejętności,
trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Załączniki:
KWESTIONARIUSZ Plik zip 4.70 KB
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2017-11-20
Publikujący Główny Administrator - Admin 2017-11-20 13:41
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2017-11-21 11:25
 
       S ą d  R e j o n o w y
   dla Krakowa-Podgórza
             w Krakowie
 ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 
Kraków, dnia 22.12.2017r.
Adm.P.-111-6/17
 
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko stażysty-informatyka w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza Krakowie:
 
 1. Łukasz Jędrychowski
 2. Michał Kamionka
 3. Przemysław Krawiec
 4. Jakub Krekora
 5. Artur Nowak
 6. Marek Włodarczyk
 7. Norbert Wroński
 8. Krzysztof Zuwała
 
 
II etap konkursu odbędzie się w dniu 3 stycznia 2018 roku w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7  sala D-48 godzina 9.00 .
 
                                                                                     Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
 
                                                                                                 mgr Anna Starzak
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2017-12-22
Publikujący Główny Administrator - Admin 2017-12-22 14:59
Kraków, dnia  03.01.2018r.
Adm.P.- 111-6/17
 
Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty-informatyka w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie.
 
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu  03 stycznia 2018 roku po przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności kandydatów uchwaliła, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:  
 
 1. Łukasz Jędrychowski
 2. Michał Kamionka
 3. Przemysław Krawiec
 4. Jakub Krekora
 5. Artur Nowak
 6. Marek Włodarczyk
 7. Norbert Wroński
 8. Krzysztof Zuwała

 
      Osoby, które zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu proszone są
o stawienie się w dniu 12 stycznia 2018 roku w pokoju D-48 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie w następującym porządku:

 
 1. Łukasz Jędrychowski - godzina 9.00
 2. Michał Kamionka  - godzina 9.20
 3. Przemysław Krawiec  - godzina 9.40
 4. Jakub Krekora  - godzina 10.00
 5. Artur Nowak  - godzina 10.20
 6. Marek Włodarczyk - godzina 10.40
 7. Norbert Wroński - godzina 11.00
 8. Krzysztof Zuwała - godzina 11.20
 
                                                                                                                    Dyrektor
                                                                                           Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza

                                                                                                              Anna Starzak
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2018-01-03
Publikujący Główny Administrator - Admin 2018-01-03 14:07
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2018-01-03 14:08
Kraków, dnia 08.11.2017r.
Adm.P.-111-5/17

 
KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM DLA
KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE


 
Dyrektor Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie działając zgodnie
z art. 3b ust.1 i 2 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2017.246
z późn.zm.) ogłasza  konkurs na staż urzędniczy w wydziale orzeczniczym.


Liczba wolnych stanowisk: 2 stanowiska stażysty - w wymiarze pełnych etatów

Proponowane wynagrodzenie  - 2.200,00 zł brutto miesięcznie
 
Wymagania dla kandydata:
Niezbędne:
 • wykształcenie co najmniej średnie z maturą,
 • bardzo dobra znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym (umiejętność szybkiego, bezbłędnego pisania na komputerze),
 • pełna zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Ponadto: kandydat powinien posiadać wysoki poziom kultury osobistej, umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, wymagana też kreatywność, komunikatywność, odporność na stres.
Dodatkowe:
 • praca, praktyka zawodowa lub aktywizacja zawodowa (staż, przygotowanie zawodowe, umowy zlecenia, umowy „na zastępstwo”) w sądownictwie,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych polegających m.in. na:
rozpisywaniu terminów, redagowaniu pism, sporządzaniu wokand, protokołowaniu na rozprawach i posiedzeniach, odnotowywaniu spraw w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, przyjmowaniu i wysyłaniu korespondencji, sporządzaniu zarządzeń do Oddziału Finansowego, wykonywaniu innych czynności zleconych przez przełożonych, mieszczących się w zakresie obowiązków służbowych.


Dokumenty, które należy złożyć:
 • podanie o pracę,
 • CV z informacją o przebiegu zatrudnienia,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy (do pobrania z linku poniżej artykułu),
 • kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Kandydat na stanowisko stażysty składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2017 r. - bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 (pokój D-20) lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu "Konkurs na stanowisko stażysty Adm. P-111-5/17” na adres:

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
(Oddział Administracyjny)
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków


W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu wraz z podaniem miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu będzie dostępna w dniu 30 listopada 2017 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie www.krakow-podgorze.sr.gov.pl.

Konkurs na staż urzędniczy składa się z trzech etapów.

Etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności.
Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.
                                                                                  Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                       Sąd dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
                                                                                             mgr Anna Starzak
Załączniki:
KWESTIONARIUSZ Plik zip 4.70 KB
więcej
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2017-11-08
Publikujący Główny Administrator - Admin 2017-11-08 14:56
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2017-11-21 11:26
 
S ą d  R e j o n o w y
dla Krakowa-Podgórza
 w Krakowie
 ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 
Kraków, dnia 30.11.2017r.
Adm.P.-111-5/17
 
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza Krakowie:
 
 1. Bryła Natalia
 2. Drożdżal Bartłomiej
 3. Filipowicz Kamila
 4. Flankowska Natalia
 5. Gorczyca Bartosz
 6. Grabowska Natalia
 7. Grzelec Żaneta
 8. Herbutowicz Kinga
 9. Krupadziorow Olga
 10. Kuciel Sylwia
 11. Lubasińska Agnieszka
 12. Mizgała Martyna
 13. Niemiec Paweł
 14. Opiłka Katarzyna
 15. Płatek Aleksandra
 16. Podwyszyński Bartosz
 17. Świątek Wirginia
 18. Zbróg Karolina
 
II etap konkursu odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 roku w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7  sala D-42 godzina 9.30 .
 
                                                                                     Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
 
                                                                                                 mgr Anna Starzak
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2017-11-30
Publikujący Główny Administrator - Admin 2017-11-30 13:23
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2017-11-30 13:24
Kraków, dnia  08.12.2017r.
Adm.P.- 111-5/17
 
Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie.
 
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu  8 grudnia 2017 roku po przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności kandydatów uchwaliła, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:  
 
 1. Drożdżal Bartłomiej -           20 pkt
 2. Grabowska Natalia  -           20 pkt
 3. Grzelec Żaneta         -           20 pkt
 4. Krupadziorow Olga -           20 pkt
 5. Opiłka Katarzyna    -           20 pkt
 6. Podwyszyński Bartosz -       20 pkt
 7. Zbróg Karolina        -           20 pkt
 8. Bryła Natalia            -           19 pkt
 9. Flankowska Natalia -           19 pkt
 10. Gorczyca Bartosz     -           19 pkt
 11. Mizgała Martyna      -           19 pkt
 12. Świątek Wirginia      -           19 pkt
 13. Filipowicz Kamila    -           17 pkt
 14. Herbutowicz Kinga  -           16 pkt
 15. Niemiec Paweł          -           16 pkt
 16. Lubasińska Agnieszka-       14 pkt
 
 
      Osoby, które zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu proszone są
o stawienie się w dniu 18 grudnia 2017 roku w pokoju D-39 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie w następującym porządku:
- o godzinie 9.00   kandydaci  od nr 1-8
- o godzinie 10.00  kandydaci od nr 9-16
                                                                                                                      Dyrektor
                                                                                               Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza
                                                                                                                   Anna Starzak
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2017-12-08
Publikujący Główny Administrator - Admin 2017-12-08 14:07
Kraków, dnia 29-09-2017r.
Konkurs Adm.P. - 111-4/17

Mając na uwadze to, iż na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta nie spełniająca wymogów formalnych, Komisja konkursowa stwierdziła nieważność procedury konkursowej na stanowisko informatyka.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2017-09-29
Publikujący Główny Administrator - Admin 2017-09-29 15:29

 

Kraków, dnia 31.07.2017r.

Adm. P.- 111-3/17

 

 

Dyrektor Sądu unieważnia konkurs na stanowisko informatyka w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie . Przyczyną unieważnienia konkursu jest brak ofert na wyżej wymienione stanowisko.

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2017-08-01
Publikujący Główny Administrator - Admin 2017-08-01 10:15
Adm.P.  111-3/17                                                                                                             Kraków, dn. 08.06.2017r.


                              OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO INFORMATYKA


Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko informatyka.

Planowana liczba osób do przyjęcia na staż urzędniczy – 1

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze – 2800,00 brutto

 
Zakres zadań na stanowisku informatyka:
• administracja i nadzór nad systemami MS Windows,
• instalacja, aktualizacja i konfiguracja oprogramowania,
• opieka nad sprzętem komputerowym,
• nadzór nad pracą serwerów,
• nadzór sieci komputerowej,
• pomoc użytkownikom w obsłudze oprogramowania,
• wykonywanie drobnych prac konserwatorskich
• inne czynności zlecone przez przełożonych.

 Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na informatyka:
• wykształcenie wyższe kierunkowe  - co najmniej studia pierwszego stopnia i tytuł zawodowy,
• zdolność do czynności prawnych,
• nieposzlakowana opinia,
• niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• nie prowadzone jest przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku informatyka,
• wysoki poziom kultury osobistej, budzi zaufanie, jest odpowiedzialny, odporny na stres, posiada zdolności analityczne,
• umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, zdolność komunikowania się ustnie 
i pisemnie,

Dodatkowe wymagania od kandydata na informatyka:
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
• dobra znajomość podstaw: budowy, obsługi, napraw i konfiguracji sprzętu komputerowego,
• sieci LAN, WAN,
• dobra znajomość środowiska MS Windows, MS SQL,
• dobra znajomość systemów: NKW, Currenda, OrCom.
• dobra znajomość pakietów biurowych Microsoft Office, programów antywirusowych,
• doświadczenie zawodowe: w zawodzie informatyka lub jako pracownik helpdesku,
• doświadczenie w pracy w sądownictwie (praca na umowy zlecenie lub zastępstwo).

Dokumenty wymagane od kandydata:
• podanie o pracę
• CV z informacją o przebiegu zatrudnienia
• oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
• oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o jej zawieszeniu,
• kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,
• kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy (pobierz formularz z menu poniżej),
• kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie.

Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca 2017 r.

Oferty pracy należy składać do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój D-20 lub listownie (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Oferta powinna zawierać oznaczenie konkursu: „Konkurs – Adm.P. 111-3/17".
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu wraz z podaniem miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu będzie dostępna w dniu 7 lipca 2017 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie www.krakow-podgorze.sr.gov.pl.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Konkurs składa się z trzech etapów:
 Etap pierwszy – wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 Etap drugi – test wiedzy z zakresu informatyki i praktyczny sprawdzian umiejętności,
 Etap  trzeci– rozmowa kwalifikacyjna.

 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2017-06-08
Publikujący Główny Administrator - Admin 2017-06-08 11:40
Kraków, dnia 22.12.2016r.
Adm.P.-111-3/16
 
 
Wyniki konkursu na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Podgórza w Krakowie z dnia 21 grudnia 2016 roku.
 
 
 1. Zakwalifikowano do zatrudnienia:
 
p. Aleksandrę Głownia  z łączną liczbą punków 49.
 
 
2.  Na listę rezerwową zakwalifikowano:
 
1.       Kubiczek Katarzyna                   47 pkt
2.       Skalny Edyta                              46 pkt
3.       Wawrzyniak Aleksandra            46 pkt
4.       Kowalczyk Dominik                    45 pkt
5.       Czajka Małgorzata                     43 pkt
6.       Gurgul Sylwia                             43 pkt
7.       Lempart Aleksandra                   42 pkt
8.       Mucha Sara                                41 pkt
9.       Polak Maciej                               41 pkt
10.     Sroka Jakub                               41 pkt
11.     Kiljański Jędrzej                         40 pkt
12.     Wróżek Diana,                           38 pkt
           
           
                                                                                  Prezes Sądu Rejonowego
                                                                          dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
 
                                                                              SSR Cezary Czech-Śmiałkowski
 
 
 
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
WytworzyłSSR Cezary Czech-Śmiałkowski - Sędzia2016-12-22
Publikujący Główny Administrator - Admin 2016-12-22 12:05
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2016-12-22 12:28
 
Kraków, dnia 14.12.2016r.
Adm.P.-111-3/16
 
Ogłoszenie w sprawie III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
 
Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego:
 1. Ciernia Wojciech – 35 pkt.
 2. Czajka Małgorzata – 34 pkt.
 3. Czuchaj Dominika – 31 pkt.
 4. Dąbrowska Ewelina – 29 pkt.
 5. Drąg Piotr – 29 pkt.
 6. Gawrońska-Jamróz Anna – 31 pkt.
 7. Głownia Aleksandra – 40 pkt.
 8. Gurgul Sylwia – 35 pkt.
 9. Janus Renata – 31 pkt.
 10. Jopek Magdalena – 29 pkt.
 11. Kiljański Jędrzej – 34 pkt.
 12. Kowalczyk Dominik – 36 pkt.
 13. Kubiczek Katarzyna – 38 pkt.
 14. Lempart Aleksandra – 35 pkt.
 15. Mordal Mateusz – 34 pkt.
 16. Mucha Sara – 36 pkt.
 17. Piech Dawid – 31 pkt.
 18. Polak Maciej – 36 pkt.
 19. Skalny Edyta – 38 pkt.
 20. Sroka Jakub – 34 pkt.
 21. Wawrzyniak Aleksandra – 38 pkt.
 22. Wróżek Diana – 31 pkt.
 23. Zdzińska Karolina – 29 pkt.
   
   Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016 roku w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. D-20.

- o godzinie 12.00      -           kandydaci od nr  1-12
- o godzinie 12:40      -           kandydaci od nr 13 - 23

                                                                                              Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                              dla Krakowa- Podgórza
                                                                                         SSR Cezary Czech-Śmiałkowski
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
WytworzyłSSR Cezary Czech-Śmiałkowski - Sędzia2016-12-14
Publikujący Główny Administrator - Admin 2016-12-14 15:21
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2016-12-14 15:22
Kraków, dnia 21.03.2017r.
Adm.P.-111-1/17

 
KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM DLA
KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE


 
Dyrektor Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie działając zgodnie
z art. 3b ust.1 i 2 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2017.246
z późn.zm.) ogłasza  konkurs na staż urzędniczy w wydziale orzeczniczym.

Liczba wolnych stanowisk: 2 stanowiska stażysty - w wymiarze pełnych etatów

Proponowane wynagrodzenie  - 2100 zł brutto miesięcznie
 
Wymagania dla kandydata:
Niezbędne:
 • wykształcenie co najmniej średnie z maturą,
 • bardzo dobra znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym (umiejętność szybkiego, bezbłędnego pisania na komputerze),
 • pełna zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Ponadto: kandydat powinien posiadać wysoki poziom kultury osobistej, umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, wymagana też kreatywność, komunikatywność, odporność na stres.
Dodatkowe:
 • praca, praktyka zawodowa lub aktywizacja zawodowa (staż, przygotowanie zawodowe, umowy zlecenia, umowy „na zastępstwo”) w sądownictwie,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych polegających m.in. na:
rozpisywaniu terminów, redagowaniu pism, sporządzaniu wokand, protokołowaniu na rozprawach i posiedzeniach, odnotowywaniu spraw w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, przyjmowaniu i wysyłaniu korespondencji, sporządzaniu zarządzeń do Oddziału Finansowego, wykonywaniu innych czynności zleconych przez przełożonych, mieszczących się w zakresie obowiązków służbowych.


Dokumenty, które należy złożyć:
 • podanie o pracę,
 • CV z informacją o przebiegu zatrudnienia,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy (do pobrania z linku poniżej artykułu),
 • kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Kandydat na stanowisko stażysty składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2017 r. - bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 (pokój D-20) lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu "Konkurs na stanowisko stażysty Adm. P-111-1/17” na adres:

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
(Oddział Administracyjny)
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków


W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu wraz z podaniem miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu będzie dostępna w dniu 12 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie www.krakow-podgorze.sr.gov.pl.

Konkurs na staż urzędniczy składa się z trzech etapów.

Etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności.
Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.
                                                                                  Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                       Sąd dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
                                                                                             mgr Anna Starzak
Załączniki:
Kwestionariusz Plik zip 4.70 KB
więcej
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2017-03-21
Publikujący Główny Administrator - Admin 2017-03-21 14:47
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2017-03-27 08:19
 
       S ą d  R e j o n o w y
   dla Krakowa-Podgórza
             w Krakowie
 ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 
Kraków, dnia 12.04.2017r.
Adm.P.-111-1/17
 
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza Krakowie:
 
 1. Adach Kinga
 2. Budzioch Klaudia
 3. Dąbrowska Ewelina
 4. Glonek Paulina
 5. Grudzień Dominika
 6. Idzik Anna
 7. Jezioro Sylwia
 8. Kosałka-Rogoda Jolanta
 9. Massalska Karolina
 10. Molęda Magdalena
 11. Piwowarska Sylwia
 12. Podsiadło Wioleta
 13. Szarek Monika
 14. Tryczyńska Ilona
 
Osoby, które zostały zakwalifikowane do II etapu proszone są o stawienie się w dniu
24 kwietnia 2017r. w pokoju D-42 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza
w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 w następującym porządku :

 
 1 – 5         o godz.   12:00
 6 - 10        o godz.   12:20
11 -14        o godz.   12:40
 
                                                                                       Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
 
                                                                                                 mgr Anna Starzak
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2017-04-12
Publikujący Główny Administrator - Admin 2017-04-12 14:30
Kraków, dnia 24.04.2017r.
Adm.P.- 111-1/17

Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie.
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu  24 kwietnia 2017 roku po przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności kandydatów uchwaliła, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:  
 1. Grudzień Dominika – 8 pkt
 2. Molęda Magdalena – 8 pkt
 3. Glonek Paulina – 7 pkt
 4. Idzik Anna – 7 pkt
 5. Podsiadło Wioleta – 7 pkt
 6. Szarek Monika – 7 pkt
 7. Budzioch Klaudia – 5 pkt
 8. Dąbrowska Ewelina – 5 pkt
 9. Massalska Karolina -  5 pkt
 10. Jezioro Sylwia – 4 pkt
 11. Piwowarska Sylwia – 4 pkt
 12. Tryczyńska Ilona – 4 pkt
 13. Kosałka-Rogoda Jolanta – 2 pkt
 
      Osoby, które zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu proszone są
o stawienie się w dniu 11 maja 2017 roku w pokoju D-20 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie w następującym porządku:
- o godzinie 9.00  kandydaci od nr 1-5
- o godzinie 9.30  kandydaci od nr 6-10
- o godzinie 10.00 kandydaci od nr 11-13
                                                                                                                     
Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza
Anna Starzak
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2017-04-24
Publikujący - 2017-04-25 10:15
Kraków, dnia 11.05.2017r.
Adm.P.-111-1/17
 
Wyniki konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie.
 
W związku z zakończeniem procedury konkursowej do zatrudnienia wybrano 2 osoby:
1/ Grudzień Dominika
2/  Idzik  Anna
 
Komisja wyłoniła listę rezerwową kandydatów w osobach:
 1. Glonek Paulina
 2. Molęda Magdalena
 3. Szarek Monika
 4. Massalska Karolina
 5. Podsiadło Wioleta
 6. Budzioch Klaudia
 7. Tryczyńska Ilona
 8. Kosałka-Rogoda Jolanta
 
Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże  nie dłużej niż
12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.
 
                                                                                      Dyrektor
                                                            Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza
 
                                                                                   Anna Starzak
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2017-05-12
Publikujący Główny Administrator - Admin 2017-05-12 08:08
Adm.P.-111-2/16                                                                                                                     7 września 2016 r.
 
 
Dotyczy: konkurs na stanowisko referendarza sądowego
 
 
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie
ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego.
 
 
Konkurs odbędzie się w dniu 20 października 2016 r. o godzinie 10:00  w sali K-711 (pawilon K), 
w siedzibie Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7, 31 - 547 Kraków
 
 
I. ”a”    Zgodnie z art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych na
            stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane
  w Polsce,
 4. ukończył 24 lata,
 5. zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.
  I  „b”  Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U.
                     2016.150 j.t) warunek określony w art. 149 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
                     powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, spełnia osoba, która na podstawie przepisów
                     obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj;. 04.03.2009r.)odbyła aplikację referendarską
                    i złożyła egzamin referendarski lub odbyła aplikację sądową lub prokuratorską, bądź złożyła egzamin referendarski.
   
  II.  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko referendarza sądowego,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis zaświadczenia o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego odbycie aplikacji referendarskiej i złożenia egzaminu referendarskiego lub odbycia aplikacji sądowej lub prokuratorskiej, bądź złożenia egzaminu referendarskiego.
 4. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  oraz
 5. oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich,
 6. kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania, o którym mowa w pkt. I”a” 3.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
   
  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
  i osiągnięcia.
   
  Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu (z podaniem oznaczenia konkursu) należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, 31 - 547 Kraków (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym pokój D-20 - w terminie do dnia 30 września 2016 r.
   
  Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie w dniu 10 października  2016 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie
  http://www.krakow-podgorze.sr.gov.pl/, oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się
  w siedzibie tut. Sądu
   
   
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2016-09-07
Publikujący Główny Administrator - Admin 2016-09-07 15:13
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2016-09-28 13:27
Kraków, dnia 11.10.2016r.
Adm.P.- 111-2/16
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie.
 1. Balon Ewelina - Chocznia
 2. Błaśkiewicz Małgorzata - Warszawa
 3. Bożek Adrian - Jedlicze
 4. Czubak Alicja – Minkowice Oławskie
 5. Domoń Agnieszka - Wieliczka
 6. Hajdus Martyna - Kraków
 7. Iwański Mikołaj - Kraków
 8. Kapralski Paweł - Kraków
 9. Karcz – Ryszka Joanna - Kraków
 10. Kleszcz Arleta - Kraków
 11. Kołodziejski Konrad - Kraków
 12. Konieczny Jacek - Częstochowa
 13. Konieczny Jan - Kraków
 14. Krasnopolski Grzegorz - Dynów
 15. Krawczyk Barbara- Kraków
 16. Kumańska Karolina - Łopuszno
 17. Lorkiewicz Radosław Kraków
 18. Marszałek Joanna -  Kraków
 19. Misiorek Marcin - Kraków
 20. Nowak Aneta - Kraków
 21. Pardyak Aleksander - Myślenice
 22. Pena Agnieszka  - Kraków
 23. Pociecha – Biernot Kamila - Wieliczka
 24. Poznańska Magdalena - Kraków
 25. Sasulska Monika  - Kraków
 26. Sobol Michał - Brzeszcze
 27. Sołdek – Gogół Edyta - Skawina
 28. Szczegodzińska Anna – Tarnowskie Góry
 29. Szymanik – Iwańska Karolina - Kraków
 30. Tabin Anna- Kraków
 31. Toporowska Aleksandra - Kraków
 32. Trzyszczyk Anna - Skawina
 33. Wacnik Anna - Kraków
 34. Wójcicka – Owsianka Agnieszka - Kraków
 35. Wójtowicz Marek - Kraków
 36. Wroński Grzegorz - Tarnów
 37. Zieliński Radosław  - Kraków
 
Konkurs odbędzie się w dniu 20 października 2016 roku o godz. 10.00 w sali 711 pawilon K (nowy budynek) ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków.
Proszę aby osoby, które zostały zakwalifikowane do konkursu stawiły się w dniu 20.10.2016r. we wskazanym miejsce wraz z dowodem osobistym.
          Kandydat może posiadać ze sobą w celu wykorzystania przy pisaniu pracy pisemnej
          niezbędne akty prawne z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa
          handlowego oraz postępowania wieczystoksięgowego bez naniesionych jakichkolwiek
          adnotacji lub notatek.
 
 
 
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2016-10-11
Publikujący Główny Administrator - Admin 2016-10-11 14:24
       S ą d  R e j o n o w y
   dla Krakowa-Podgórza
             w Krakowie
 ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
 
Kraków, dnia 28.06.2016r.
Adm.P.-111-1/16
 
 
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza Krakowie:
 
 1. Baranowska Marta
 2. Budzioch Klaudia
 3. Czajka Grzegorz
 4. Dąbrowska Ewelina
 5. Duda Małgorzata
 6. Fałda Małgorzata
 7. Guzik Paweł
 8. Górecka Małgorzata
 9. Jezioro Małgorzata
 10. Kajmowicz Agnieszka
 11. Krztoń Sylwia
 12. Krzyk Małgorzata
 13. Kurnik Izabela
 14. Massalska Karolina
 15. Piekło Elżbieta
 16. Powałka Daria
 17. Sławińska Agnieszka
 18. Sobelga Joanna
 19. Sroka Dariusz
 20. Suliga Joanna
 21. Wołoszyńska Renata
 22. Wróżek Diana
 
 
Osoby, które zostały zakwalifikowane do II etapu proszone są o stawienie się w dniu
7 lipca 2016r. w pokoju D-48 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza
w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 w następującym porządku :

 
 1 – 6         o godz.   9:00
 7 - 12        o godz.   9:20
13 -18        o godz.   9: 40
19 -22        o godz.  10:00
 
 
                                                                                       Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
 
                                                                                                 mgr Anna Starzak
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2016-06-28
Publikujący Główny Administrator - Admin 2016-06-28 13:33
Kraków, dnia 14.07.2016r.
Prez. Adm. 111-1/16/P
 
Wyniki konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.
 
Komisja konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko stażysty w tut. Sądzie wybrała Panią Kurnik Izabelę
 
Komisja wyłoniła listę rezerwową kandydatów w osobach:
 1. Górecka Małgorzata
 2. Sławińska Agnieszka
 3. Baranowska Marta
 4. Dąbrowska Ewelina
 5. Budzioch Klaudia
 
 
Lista rezerwowa ważna jest do następnego konkursu, nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzonego konkursu.
 
.
 
         Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza
 
mgr Anna Starzak
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2016-07-15
Publikujący Główny Administrator - Admin 2016-07-15 10:03
Kraków, dnia 07.07.2016r.
Adm.P.- 111-1/16
 
Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie.
 
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu  7 lipca 2016 roku po przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności kandydatów uchwaliła, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:  
 1. Dąbrowska Ewelina  - 8,5 pkt
 2. Górecka Małgorzata  - 8 pkt
 3. Kurnik Izabela  -  8 pkt
 4. Budzioch Klaudia - 7 pkt
 5. Kajmowicz Agnieszka - 7 pkt
 6. Massalska Karolina - 6,5 pkt
 7. Sławińska Agnieszka - 6,5 pkt
 8. Baranowska Marta - 6 pkt
 9. Guzik Paweł - 6 pkt
 10. Sobelga Joanna - 5 pkt
 11. Czajka Grzegorz  -  4 pkt
 12. Jezioro Małgorzata  - 4 pkt
 13. Krztoń Sylwia  - 4 pkt
 14. Wróżek Diana  - 4 pkt
 15. Powałka Daria – 3,5 pkt
 
Osoby, które zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu proszone są
o stawienie się w dniu 14 lipca 2016 roku w pokoju D-39 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie w następującym porządku:
 
- o godzinie 9.00  kandydaci od nr 1-5
- o godzinie 9.40  kandydaci od nr 6-10
- o godzinie 10.20 kandydaci od nr 11-15
 
 
 
                                                                                              Dyrektor
                                                                      Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza
 
                                                                                           Anna Starzak
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2016-07-07
Publikujący Główny Administrator - Admin 2016-07-07 14:22

Kraków, dnia  21.05.2015r.

Adm. 111-2/15/P

 

 

WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO STAŻYSTY W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA – PODGÓRZA W KRAKOWIE

 

 

Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko stażysty w tut. Sądzie wybrała następujących kandydatów:

 

 1. Argasińska Barbara
 2. Polek Ewelina

 

Komisja wyłoniła listę rezerwową kandydatów w osobach:

 

 1. Kuczek Lucyna
 2. Radomska Aneta
 3. Zuchowicz Magdalena
 4. Rakoczy-Tabor Anna
 5. Frasik Anna
 6. Sobelga Joanna
 7. Wójtowicz Marzena
 8. Sordyl Anna
 9. Piechowicz Justyna
 10. Krawczyk Szymon
 11. Wilk Dorota
 12. Mazurek Katarzyna
 13. Rylewicz Joanna
 14. Kurnik Izabela
 15. Krupadziorow Olga

 

 

 

 

 

Lista rezerwowa ważna jest do następnego konkursu, nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzonego konkursu.

                                                                                                             

                                                                                                              Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                              dla Krakowa – Podgórza w Krakowie

 

                                                                                                              mgr Anna Starzak

 

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2015-05-21
Publikujący Główny Administrator - Admin 2015-05-21 14:14
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2015-05-21 14:15
Adm. 111-4/15/P                                                           Kraków, dnia 29.01.2016r.
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie w dniu 9 lutego 2016 roku.
 
Po sprawdzeniu wymogów formalnych członkowie komisji określili listę następujących kandydatów zakwalifikowanych do konkursu.
 
 1. Banasik Monika
 2. Biernacki Jakub
 3. Burtan Mariusz
 4. Curyło Katarzyna
 5. Dec Klaudia
 6. Dorynek Agnieszka
 7. Dulniak Karolina
 8. Garwol Milena
 9. Gawrych Paulina
 10. Goraj Barbara
 11. Górka Damian
 12. Gubernat Ewelina
 13. Hadel Maciej
 14. Herdzina Wojciech
 15. Janowski Paweł
 16. Jarząbek Rafał
 17. Kolańska Katarzyna
 18. Kosiec Piotr
 19. Leonkiewicz Jan
 20. Lis Aleksandra
 21. Marek Paweł
 22. Niezgoda Katarzyna
 23. Nowak Mateusz
 24. Perz Przemysław
 25. Pochopień Józef
 26. Pytlak Karolina
 27. Rakoczy-Tabor Anna
 28. Sobolewska Anna
 29. Stankiewicz Karolina
 30. Stargała Aleksandra
 31. Stasiak Natalia
 32. Strama Piotr
 33. Strona Joanna
 34. Wojewoda Kinga
 35. Wrońska Agnieszka
 36. Wróżek Diana
 37. Zdebska Dorota
 38. Zioło Magdalena
 
 
Konkurs odbędzie się w dniu 9 lutego 2016 roku w budynku Sądu Okręgowego
w Krakowie  ul. Przy Rondzie 7 pawilon K  sala 711 (VII piętro) o godzinie 10:00.

 
                                                          
                                                                                      Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                       dla Krakowa- Podgórza
 
                                                                                  SSR Cezary Czech-Śmiałkowski
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2016-01-29
Publikujący Główny Administrator - Admin 2016-01-29 13:53
                                                                                                                                 Kraków dnia 09.02.2016r.
Adm.111-4/15/P
 
 
            Ogłoszenie w sprawie III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
 
Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego:
 
1.         Banasik Monika – 36 pkt
2.         Curyło Katarzyna – 40 pkt
3.         Dec Klaudia – 30 pkt
4.         Dulniak Karolina– 39 pkt
5.         Garwol Milena – 31 pkt
6.         Gawrych Paulina – 30,5 pkt
7.         Górka Damian – 37 pkt
8.         Hadel Maciej – 35 pkt
9.         Jarząbek Rafał – 31 pkt
10.       Leonkiewicz Jan –  40 pkt
11.       Lis Aleksandra – 38,5 pkt
12.       Niezgoda Katarzyna – 34 pkt
13.       Nowak Mateusz – 34,5 pkt
14.       Perz Przemysław – 31 pkt
15.       Rakoczy-Tabor Anna – 34 pkt
16.       Wojewoda Kinga – 31,5 pkt  
17.       Wrońska Agnieszka – 33 pkt
18.       Zioło Magdalena – 30 pkt
 
Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 17 lutego 2016r. o godzinie 10.00. w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 pok. D-20.
 
                                                                                    Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                       dla Krakowa- Podgórza
 
                                                                                  SSR Cezary Czech-Śmiałkowski
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2016-02-09
Publikujący Główny Administrator - Admin 2016-02-09 15:37
Kraków, dnia 17.02.2016r.
Prez. Adm. 111-4/15/P
 
 
Wyniki konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Podgórza w Krakowie z dnia 17 lutego 2016 roku.
 
 
 1. Zakwalifikowano do zatrudnienia:
 
p. Damiana Górkę  z łączną liczbą punków 47.
 
 
2. Na listę rezerwową zakwalifikowano:
 
            1. Cyryło Katarzyna   -          46,5 pkt
            2. Leonkiewicz Jan    -          46,5 pkt
            3. Dulniak Karolina   -          45,5 pkt
            4. Lis Aleksandra       -          43 pkt
            5. Banasik Monika     -          42,5 pkt
            6. Rakoczy-Tabor Anna-       40,5 pkt
            7. Hadel Maciej         -          39,5 pkt
            8. Nowak Mateusz     -          39 pkt
            9. Wojewoda Kinga   -          38 pkt
            10.Perz Przemysław  -          37,5 pkt
            11.Zioło Magdalena   -          36,5 pkt
            12.Wrońska Agnieszka -       36,5 pkt
            13.Niezgoda Katarzyna -       36,5 pkt
            14.Gawrych Paulina   -          36 pkt
            15.Jarząbek Rafał      -          34,5 pkt
            16.Garwol Milena      -          34,5 pkt
           
           
                                                                                   Prezes Sądu Rejonowego
                                                                          dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
 
                                                                              SSR Cezary Czech-Śmiałkowski
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2016-02-17
Publikujący Główny Administrator - Admin 2016-02-17 14:53
Konkurs - Prez. Adm. 111-4/15/P
Prez. Adm. 111 – 4/15/P                                                                                       Kraków,dn. 22 grudnia 2015 r.
 
 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
 
 
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA SĘDZIEGO w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie
 
 
Miejsce pracy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7
Oznaczenie konkursu:  Prez. Adm. 111 – 4/15/P
Liczba stanowisk:  0,5 etatu
Termin konkursu:  09 lutego 2016r., godz. 10:00
Miejsce konkursu:  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie,
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków,
pok. D-20, paw. D
 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013.1228).
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 j.t. z późn. zm.)
 
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata,
   
  Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa dalej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2016 r. – bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, w pokoju D-20 lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – Prez. Adm. 111 – 4/15/P) na adres:
   
  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Oddział Administracyjny
  ul. Przy Rondzie 7
  31-547 Kraków
   
  W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
   
  Do zgłoszenia kandydat dołącza:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • życiorys i informację o przebiegu zatrudnienia,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 • oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 • trzy aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  .
  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
   
  Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 oraz Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 29 stycznia 2016 r. Lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania.
   
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2015-12-22
Publikujący Główny Administrator - Admin 2015-12-22 13:26
Kraków, dnia 27.04.2018r.
Adm.P.-111-5/18

 
KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM DLA
KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE

 
   Dyrektor Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie działając zgodnie
z art. 3b ust.1 i 2 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.
z późn.zm.) ogłasza  konkurs na staż urzędniczy w wydziale orzeczniczym.

Liczba wolnych stanowisk: 1 stanowisko stażysty - w wymiarze pełnego etatu

Proponowane wynagrodzenie  - 2.265,00 zł brutto miesięcznie

 
Wymagania dla kandydata:
Niezbędne:
 • wykształcenie co najmniej średnie z maturą,
 • bardzo dobra znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym (umiejętność szybkiego, bezbłędnego pisania na komputerze),
 • pełna zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  Ponadto: kandydat powinien posiadać wysoki poziom kultury osobistej, umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, wymagana też kreatywność, komunikatywność, odporność na stres.
Dodatkowe:
 • praca, praktyka zawodowa lub aktywizacja zawodowa (staż, przygotowanie zawodowe, umowy zlecenia, umowy „na zastępstwo”) w sądownictwie,
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych polegających m.in. na:
  rozpisywaniu terminów, redagowaniu pism, sporządzaniu wokand, protokołowaniu na rozprawach i posiedzeniach, odnotowywaniu spraw w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, przyjmowaniu i wysyłaniu korespondencji, sporządzaniu zarządzeń do Oddziału Finansowego, wykonywaniu innych czynności zleconych przez przełożonych, mieszczących się w zakresie obowiązków służbowych.


  Dokumenty, które należy złożyć:
 • podanie o pracę,
 • CV z informacją o przebiegu zatrudnienia,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o
  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy (do pobrania z linku poniżej
  artykułu),
 • kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
  Kandydat na stanowisko stażysty składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2018r. - bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 (pokój D-20) lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu "Konkurs na stanowisko stażysty Adm. P-111-5/18” na adres:
Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
(Oddział Administracyjny)
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu wraz z podaniem miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu będzie dostępna w dniu 4 czerwca 2018 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie www.krakow-podgorze.sr.gov.pl.
Konkurs na staż urzędniczy składa się z trzech etapów.
Etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności.
Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.
 
Ochrona danych osobowych:
 
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zmianami) informuję, że:
 1. Administratorem danych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
  z siedzibą ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków;
 2. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia oraz udokumentowania rekrutacji i nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 3. Osobom nadsyłającym zgłoszenia przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 4.  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 108 ze zmianami) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014.poz.400 j.t) w zakresie określonym w wymienionych przepisach.
 5. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji.
 6. Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Administracyjnym tut. Sądu w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Po upływie wskazanego terminu dokumenty mogą zostać zniszczone komisyjnie.  
 
                                                                                  Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                       Sąd dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
                                                                                             mgr Anna Starzak
 
 
 
 
 
Załączniki:
kwestionariusz Plik pdf 124.44 KB
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2018-04-27
Publikujący Główny Administrator - Admin 2018-04-27 12:51
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2018-05-23 08:13
 
Kraków, dnia 18.06.2018r.

Adm.P.-111-5/18

Wyniki konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
ogłoszonego w dniu 27 kwietnia 2018 roku.

Komisja konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko stażysty w tut. Sądzie wybrała:
 
1/ .  p. Grabowska Anna
 
Komisja wyłoniła listę rezerwową kandydatów w osobach:
1.  p. Lara Ilona
 
Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.
 
 
                                                                                                Dyrektor
                                                                     Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza
 
                                                                                        mgr Anna Starzak
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłMałgorzata Kapusta - Kierownik Oddziału Administracyjnego2018-06-18
Publikujący Główny Administrator - Admin 2018-06-18 16:28
Modyfikacja Główny Administrator - Admin 2018-06-29 08:57
Kraków, dnia 04.06.2018r.
Adm.P. - 111-5/18
 
 
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza Krakowie:
 
 1. Grabowska Anna
 2. Klaja Beata
 3. Lara Ilona
 4. Madej Kapusta Jolanta
 5. Robak Katarzyna
 
 
II etap konkursu odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 roku w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7  sala D-48 godzina 10.00
 
 
                                                                                     Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                dla Krakowa- Podgórza w Krakowie
 
                                                                                                 mgr Anna Starzak
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2018-06-04
Publikujący Główny Administrator - Admin 2018-06-04 12:12
Kraków, dnia 11.06.2018r.
Adm .P.- 111-5/18
 
Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie.
 
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu  11 czerwca  2018 roku po przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności kandydatów uchwaliła, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:  
 
1. Grabowska Anna            10 pkt
2. Robak Katarzyna               9 pkt
3. Lara Ilona                           8 pkt
4. Klaja Beata                         7  pkt
5. Madej -Kapusta Jolanta    7 pkt
 
      Osoby, które zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu proszone są
o stawienie się w dniu 18 czerwca 2018 roku godzina 9.30 w pokoju  D-20 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie.
 
                                                                                  Prezes Sądu Rejonowego
                                                                          dla Krakowa- Podgórza w Krakowie

                                                                                             Anna Starzak
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłAnna Starzak - Dyrektor Sądu2018-06-11
Publikujący Główny Administrator - Admin 2018-06-11 14:03
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619 50 00 email: kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]