Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Sprawy rodzinne.

 
 

 
 
1.       Do którego sądu należy złożyć pozew o rozwód?
 
O rozwodzie orzeka Sąd Okręgowy w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.
Zwykły pobyt – na ogół przyjmuje się, że zwykły pobyt oznacza przebywanie w danej miejscowości bez zamiaru stałego w niej pobytu (charakteryzującego pojęcie miejsca zamieszkania).
 
Dla Krakowa i okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie właściwy do rozpoznania pozwu jest Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny.
 
Wzór pozwu na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie
www.krakow.so.gov.pl zakładka – informacje - wzory pism.
 
 

 
 
2.       Gdzie w Sądzie Okręgowym w Krakowie składa się pozew o rozwód?
 
Pozew należy złożyć w biurze podawczym nr 5 Sądu Okręgowego na parterze w pawilonie E lub przesłać na adres sądu listem poleconym za pośrednictwem poczty.
 
 
  
  
3.       W jakiej wysokości należy wnieść opłatę od pozwu o rozwód?
 
Opłata od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł.
 
 
4.       Do którego sądu i wydziału należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego?
 
Wniosek o podział majątku wspólnego składa się zawsze do wydziału cywilnego sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków sądu spadku.
Sąd spadku – jest to sąd właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.
 
Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć tylko po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.
Ustanie wspólności majątkowej następuje przez:
- śmierć jednego z małżonków,
- orzeczenie rozwodu,
- orzeczenie separacji,
- ustanowienie rozdzielności majątkowej orzeczeniem sądu,
- powstanie rozdzielności majątkowej z mocy prawa w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,
- ustanowienie rozdzielności majątkowej poprzez umowę zawartą
 pomiędzy małżonkami.
 
Wzór wniosku na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie
www.krakow.so.gov.pl zakładka – informacje - wzory pism.

 

 
 
 

5.       Kiedy można wnosić o ustanowienie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa?

Taki pozew można wnieść do sądu, jeżeli wystąpią ku temu ważne powody.
Z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej może wystąpić każdy z małżonków podczas trwania małżeństwa.
Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.
  
  
6.       Do którego sądu i wydziału należy złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?
 
Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej wytacza się wyłącznie przed sąd rejonowy (pozew składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich), w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.
Zwykły pobyt – na ogół przyjmuje się, że zwykły pobyt oznacza przebywanie w danej miejscowości bez zamiaru stałego w niej pobytu (charakteryzującego pojęcie miejsca zamieszkania).
 
Wzór wniosku na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie www.krakow.so.gov.pl zakładka - informacje - wzory pism.
 
  
Wstecz -->>

  
7.       Do którego sądu i wydziału należy wnieść pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny?
 
Pozew należy złożyć do sądu rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwy miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej jak i sąd rejonowy, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania małżonek uprawniony do świadczeń. Wybór sądu należy do powoda.
 
Wzór wniosku na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie www.krakow.so.gov.pl zakładka - informacje - wzory pism.
 
 
  
8.       Do którego sądu należy złożyć pozew o alimenty?
 
Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej jak i sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej – wybór sądu należy do powoda.
 
 

  
9.       Co należy wskazać w uzasadnieniu pozwu o alimenty?
 
W uzasadnieniu pozwu należy wskazać :
     -  składniki kosztów utrzymania uprawnionego do alimentów,
     -  określić w jakiej kwocie zawiera się koszt jego miesięcznego utrzymania,
     -  sytuację rodzinną, majątkową i możliwości zarobkowe każdego z rodziców (osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy, wysokość zarobków, posiadany majątek).
 
 

 
10.    W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o alimenty?
 
Pozew należy złożyć do Sądu w 2 egzemplarzach (oryginał pozwu + kopia).
 
 

  
11.    Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o alimenty?
 
  • Odpis pozwu (kopia),
  • Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka – jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego,
  • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie.
  
12.    Jak ustalić wartość przedmiotu sporu w pozwie o podwyższenie
alimentów?
 
Wartość przedmiotu sporu stanowi różnica między dochodzoną w pozwie kwotą alimentów, a wysokością dotychczas zasądzonych pomnożona przez 12 (liczba 12 – to liczba miesięcy w roku kalendarzowym).
  
 

  
13.    W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?
 
Pozew należy złożyć w 4 egzemplarzach (1 oryginał + 3 odpisy:
       ·         jeden dla pozwanego – ojca lub matki dziecka,
       ·         drugi dla małoletniego dziecka, którego reprezentuje ustanowiony w postępowaniu nieprocesowym kurator,
       ·         trzeci dla Prokuratura Rejonowego, któremu sąd ma obowiązek doręczyć odpis pozwu i zawiadamiać o  terminach rozprawy).
 
 

 
 
14.    Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy z powództwa pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?
 
Właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy (pozew składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest wyłącznie sąd według miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej tj. według miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli dla pozwanych według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda (np. z powództwem występuje matka dziecka przeciwko dziecku, które mieszka razem z nią i ojcu dziecka zamieszkałemu w okręgu właściwości innego niż dziecko sądu).
 
 

 
15.         Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?
 
  • 3 odpisy pozwu (kserokopie),
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • opłata stała 200 zł.
   
  
16.    Kto może wystąpić do sądu z pozwem ustalenie ojcostwa?
 
Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać:
- dziecko,
- matka dziecka,
- domniemany ojciec dziecka.
Matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletniości.
 
17.    W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o ustalenie ojcostwa?
 
  • Jeżeli pozew o ustalenie ojcostwa jest skierowany przeciwko domniemanemu ojcu, należy pozew złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał pozwu z załącznikami + 1 kopię pozwu i kopię załączników),
  • Jeżeli sądowego ustalenia ojcostwa żąda domniemany ojciec dziecka, wówczas wytacza on powództwo przeciwko matce i dziecku. W takim przypadku pozew należy złożyć w 3 egzemplarzach (oryginał pozwu z załącznikami + 2 kopie pozwu z kopiami załączników).

Jeżeli matka nie żyje domniemany ojciec wytacza powództwo przeciwko dziecku.

 
 

 
18.    W jakiej wysokości alimentów można dochodzić w pozwie o zasądzenie alimentów?
 
Kodeks rodzinny podaje, iż wysokość żądanych alimentów zależna
jest od:
     - usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (wydatki wynikające z wieku dziecka: np. wydatki szkolne, związane ze stanem zdrowia dziecka itp.),
     -  oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji (osiągane dochody, poziom życia zobowiązanego, jego zobowiązania alimentacyjne wobec innych uprawnionych).
  
 

 
19. Do jakiego wieku dzieci mogą żądać alimentów od rodziców?
 
Górny wiek, do którego dzieci mogą żądać alimentów od rodziców nie jest określony - zgodnie z art. 133§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
 

20. Do którego wydziału należy skierować wniosek o zgodę na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka?

Właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest wyłącznie sąd miejsca zamieszkania dziecka, a w braku miejsca zamieszkania sąd miejsca jego pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy – właściwy jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Wzór wniosku na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie www.krakow.so.gov.pl zakładka - informacje - wzory pism.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
WytworzyłJanusz Ekert - Kierownik Oddziału Informatycznego2010-10-05
Publikujący -
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619 50 00 email: kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]