STATUS PRAWNY

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną z Budżetu Państwa. Jako element władzy sądowniczej działa w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483). Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2002 r. nr 180, poz. 1508 z późn. zmianami).

Zasady organizacji pracy Sądu regulują:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r.  Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2007 r. nr 38 poz. 249),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. M.S. z 2003 r. nr 5, poz. 22).

 

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
AutorJanusz Ekert - Kierownik Oddziału Informatycznego2008-12-14
Publikujący -