Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2017-12-08 14:10:03: Dodano plik Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf
2017-12-06 14:51:36: Dodano plik Otwarcie ofert.pdf
Więcej >>>
2017-12-01 12:19:22: Dodano plik pytania i odpowiedzi 1.pdf
 
 


Ogłoszenie nr 624394-N-2017 z dnia 2017-11-29 r.
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA RZECZ SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA-PODGÓRZA W KRAKOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 68366000000, ul. ul. Przy Rondzie  7 , 31547   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 195 410, e-mail finansowy@krakow-podgorze.sr.gov.pl, faks 126 195 033.
Adres strony internetowej (URL): www.krakow-podgorze.sr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Sąd
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.krakow-podgorze.sr.gov.pl/PRZETARGI

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.krakow-podgorze.sr.gov.pl/PRZETARGI

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój D-20

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA RZECZ SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA-PODGÓRZA W KRAKOWIE
Numer referencyjny: Gosp.P-26-01/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów i monitorów na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych. Wymagany okres gwarancji w ramach każdej części postępowania wynosi 3 lata. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części: Część 1 - Komputer Stacjonarny w ilości sztuk: 135 Część 2 – Monitor Typ 1 (ekran do 21,5”) w ilości sztuk: 90 Część 3 – Monitor Typ 2 (ekran do 27”) w ilości sztuk: 25 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ. 2.Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną, dwie lub wszystkie części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 30214000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48000000-8
30230000-0
30231300-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-22

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości minimum: Część 1 - 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100) Część 2 – 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100) Część 3 – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) W przypadku składania oferty na dwie lub trzy części zamówienia, Wykonawca musi dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości równej sumie kwot wskazanych dla tych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej w celu wykazania spełniania ww. warunku dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący sytuacji finansowej określony dla danej części zamówienia (w przypadku składania oferty na dwie lub trzy części zamówienia co najmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać się dysponowaniem środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości równej sumie kwot wskazanych dla tych części zamówienia).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowych za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie: Dot. części 1 wykonał co najmniej jedno zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego* o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100) brutto; Dot. części 2 wykonał co najmniej jedno zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego* o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100) brutto; Dot. części 3 wykonał co najmniej jedno zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego* o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) brutto; Przez sprzęt komputerowy* Zamawiający rozumie stacje robocze/terminale lub monitory lub laptopy/tablety. W przypadku składania oferty na dwie lub trzy części zamówienia wystarczającym będzie wykazanie się przez Wykonawcę spełnieniem warunku o wyższej wartości. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej określony dla danej części zamówienia (w przypadku składania oferty na dwie lub trzy części zamówienia co najmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać się spełnianiem warunku o najwyższej wartości).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa wyżej pkt XII ppkt 2 SIWZ) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 9 do SIWZ, oraz dowody, czy dostawy wykazane w załączniku nr 9 do SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz wraz z dowodami musi zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy. Dowodami, o których mowa powyżej, są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane,- oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w dokumentów; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert potwierdzająca spełnianie warunku w zakresie sytuacji finansowej Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanego w pkt VII.1.3. SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 2) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3) Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ 5) Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 25,00
ilośc portów USB 5,00
komputer-moc zasilacza 5,00
komputer-test wydajności procesora 5,00
monitor-czas reakcji matrycy 5,00
monitor-złącza 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności poprzez zawarcie aneksu do Umowy, z wyjątkiem zmiany informacji o osobach wskazywanych przez Strony jako osoby do kontaktu, zgodnie z postanowieniami §10 ust. 2- 4 Umowy, które mogą być zmieniane poprzez jednostronne oświadczenia Stron, przekazywane w formie pisemnej. 2.Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany terminu realizacji dostaw w ramach Umowy, o którym mowa w § 3 bez zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy oraz bez zmian cen jednostkowych o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy, w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy w szczególności w postaci działania siły wyższej rozumianej jako okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie można było przewidzieć oraz im zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny pod warunkiem iż: a) działanie siły wyższej oraz czas jej trwania zostanie przez Wykonawcę uprawdopodobnione za pomocą odpowiednich oświadczeń i dokumentów, b) zmiana terminu polegać będzie na jego wydłużeniu lub skróceniu o okres działania siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonywanie Umowy, c) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności siły wyższej niezwłocznie, a w takim przypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy powstałe na skutek siły wyższej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty te informacje i oznaczyć je klauzulą – „Nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: komputer stacjonarny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Komputer Stacjonarny w ilości sztuk: 135
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30214000-2, 48000000-8, 30230000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostaw 25,00
ilość portów USB 5,00
moc zasilacza 5,00
test wydajności procesora 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: monitor Typ 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Monitor Typ 1 (ekran do 21,5”) w ilości sztuk: 90
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30231300-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 25,00
ilość portów USB 5,00
czas reakcji matrycy 5,00
złącza 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: monitor Typ 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Monitor Typ 2 (ekran do 27”) w ilości sztuk: 25
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30231300-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 25,00
ilośc portów USB 5,00
czas reakcji matrycy 5,00
złącza 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 
 
 
 


Data składania ofert:
2017-12-06 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Opublikowane ogłoszenie nr 624394-N-2017 166.33 KbPlik pdf
2. SIWZ Gosp.P-26-01-17 3.79 MBPlik pdf
3. załączniki Gosp.P-26-01-17 318.66 KbPlik zip
4. Pytania i odpowiedzi 1 191.56 KbPlik pdf
5. Informacja z otwarcia ofert Gosp.P-26-01/2017 409.30 KbPlik pdf
6. Zawiadomienie o wyniku postępowania 1020.08 KbPlik pdf
Autor: Anna Starzak
Data: 2017-11-29 16:31:00
Udostępnił: Główny Administrator
Data: 2017-11-29 16:31:00
Modyfikował(a): Główny Administrator
Data: 2017-12-08 14:10:03

Rejestr zmian


ZMIANY:
2011-11-29 14:22:44: utworzono dokument

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
Numer ogłoszenia: 402244 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie , ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6195410, faks 12 6195033.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow-podgorze.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje: 1. komputer stacjonarny - 20 szt., 2.monitor LCD - 20 szt., 3.notebook typ 1 - 10 szt., 4.notebook typ 2 - 5 szt., 5.drukarka laserowa monochromatyczna - 20 szt., 6.skaner - 5 szt., 7.dyski do serwera ML350 G4P - 6 szt., 8.dyski do serwera ML350 G4P - 6 szt, 9.pamięci do serwera HP ML530G2 - 1 szt., 10.dyski do serwera IBM X3500 - 8 szt, 11.pamięci do serwera FS TX200_S3 - 1 szt, 12.dyski do serwera FS TX200_S3 - 3 szt, 13.pamięci do serwera FS RX100_S6 - 1 szt., 14.pamięci do serwera FS Primergy RX100S6,2GB- 1 szt., 15.płyty DVD-R (cake 50 szt.) - 2 szt., 16.Płyty CD-R (cake 50szt) - 2 szt., 17.myszka komputerowa - 50 szt., 18.klawiatura tradycyjna czarna - 15 szt., 19.klawiatura tradycyjna biała - 15 szt., 20.switch Gigabit Ethernet - 3 szt., 21.switch 5-port - 10 szt.,22.moduły GBIC do switcha HP ProCurve 2510g24 - 2 szt.,23.Płyty główne - 20 szt., 24. zasilacz komputerowy - 10 szt., 25.czytnik kart pamięci - 3 szt., 26.pasta termoprzewodząca - 15 szt., 27.przełącznik KVM - 2 szt., 28.listwa zasilająco-filtrująca - 30 szt., 29.pianka do ekranu - 24 szt.,30.sprężone powietrze 600ml - 20 szt., 31.karta pamięci CF - 5 szt., 32.kabel UTP - 1 szt., 33.taśma do streamerów LTO2 Ultrium2 400GB - 15 szt., 34.taśma do streamerów DAT 72 - 15 szt., 35.taśma do streamera Ultrium LTO3 800 GB - 5 szt., 36.taśma czyszcząca do streamera DAT72 - 2 szt., 37.taśma czyszcząca LTO1,2,3 - 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilością zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiący jej integralną część..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.40.00-2, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.23.70.00-9, 30.21.31.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny, na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny, na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny, na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny, na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania i podpisywania dokumentacji ofertowej jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow-podgorze.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, pok. D-20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, pok. D-20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Data składania ofert:
2011-12-08 12:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ_SRP_233_97_2011_P.doc 314.00 KbPlik doc
Autor: Anna Starzak
Data: 2011-11-29 14:00:00
Udostępnił: Główny Administrator
Data: 2011-11-29 14:22:44
Modyfikował(a): Główny Administrator
Data: 2011-11-29 14:22:44

Rejestr zmian


ZMIANY:
2010-05-12 13:25:48: Dodano plik Pytania i wyjasnienia.doc
2010-05-06 09:36:45: utworzono dokument

Kraków: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 gram oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
Numer ogłoszenia: 124482 - 2010; data zamieszczenia: 05.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie , ul. Przy Rondzie 7, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6195410, faks 012 6195033.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow-podgorze.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 gram oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 gram oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych a w szczególności: -Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie: a)przesyłek listowych krajowych rejestrowanych, b)przesyłek listowych krajowych rejestrowanych priorytetowych, c)przesyłek listowych krajowych rejestrowanych z potwierdzeniem odbioru (ZPO), d)przesyłek listowych krajowych rejestrowanych priorytetowych z potwierdzeniem odbioru (ZPO), e)przesyłek listowych zagranicznych rejestrowanych, f)przesyłek listowych zagranicznych rejestrowanych priorytetowych, g)przesyłek listowych zagranicznych rejestrowanych z potwierdzeniem odbioru, h)przesyłek listowych zagranicznych rejestrowanych, priorytetowych z potwierdzeniem odbioru, i)paczek pocztowych rejestrowanych z potwierdzeniem odbioru j)paczek pocztowych rejestrowanych priorytetowych z potwierdzeniem odbioru. -Zwrot przesyłek do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy. 2.Usługi pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia obejmują w szczególności przesyłki o wagach: a)51 - 100 gram (gabaryt A i B) b)101 - 350 gram (gabaryt A i B) c)351 - 500 gram (gabaryt A i B) d)501 - 1000 gram (gabaryt A i B) e)1001 - 2000 gram (gabaryt A i B) oraz paczki pocztowe w następujących przedziałach wagowych: a)do 1 kg b)1 - 2kg c)2 - 5 kg d)5 - 10 kg e)10-15 kg 3.Usługi pocztowe świadczone będą na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 , 31-547 Kraków. 4.Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą. Paczki doręczane będą do krajów wskazanych w cenniku usług zagranicznych, zgodnie z treścią porozumień zawartych ze Światowym Związkiem Pocztowym. 5. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - przesyłki listowe nierejestrowane krajowe i zagraniczne o wadze powyżej 50 gram, - przesyłki listowe rejestrowane nadane i doręczane za pokwitowaniem lub z potwierdzeniem odbioru o wadze powyżej 50 gram krajowe i zagraniczne, - paczki krajowe i zagraniczne - przesyłki rejestrowane zawierające rzeczy, z uwzględnieniem podziału na przesyłki ekonomiczne i priorytetowe oraz gabarytów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 ze zm.), 6. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii rodzajowej i wagowej. Przesyłki rejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu listów poleconych (pocztowej książki nadawczej) według wzoru druku Zamawiającego - załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 62 poz. 697 ze zm.) oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U Nr 108 poz.1022 z 26.06.2003 r.)...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia. Spełnia oznacza, że wykonawca posiada aktualne zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ustawy Prawo pocztowe z dnia 12.06.2003 r. (Dz. U. 2008 Nr 189 poz. 1159 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia. Spełnia oznacza, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednego podmiotu przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) Wykonawca ma prawo do zmiany cen jednostkowych za świadczenie usług pocztowych wyłącznie po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób określony w ustawie Prawo Pocztowe i powiadomieniu niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego. 2) W przypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi pocztowe, w czasie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zastosuje obowiązujący podatek VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow-podgorze.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków pokój D-20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieData składania ofert:
2010-05-14 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ + zalaczniki.pdf 1.08 MBPlik pdf
2. zalacznik nr 2 do SIWZ.xls 307.00 KbPlik xls
3. Pytania i wyjaśnienia 87.00 KbPlik doc
Autor: Anna Starzak
Data: 2010-05-06 08:20:00
Udostępnił: Główny Administrator
Data: 2010-05-06 09:36:45
Modyfikował(a): Główny Administrator
Data: 2010-05-12 13:25:48

Rejestr zmian

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619 50 00 email: kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]